ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Water Conservation In Malayalam

ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Water Conservation In Malayalam

ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Water Conservation In Malayalam - 3400 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം എഴുതും . ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉപന്യാസം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ജലസംരക്ഷണ ഉപന്യാസം) ആമുഖം

നിത്യേനയുള്ള മലിനീകരണവും മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞതയും തുടർച്ചയായ ദുരുപയോഗവും കാരണം ശുദ്ധജലത്തിന്റെ കുറവ് ഭൂമിയിൽ കണ്ടുവരുന്നു. ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മനുഷ്യൻ ജലത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുപോലെ, ശുദ്ധജലമില്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നശിക്കുന്ന ആ ദിനം വിദൂരമല്ല. ഭൂമിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഉപ്പും മഞ്ഞുമൂടിയതുമാണ്, അത് ഉപയോഗയോഗ്യമല്ല. മനുഷ്യർക്ക് ചെറിയൊരു ശതമാനം വെള്ളമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ. വെള്ളം ജീവനാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. വെള്ളം ജനങ്ങളുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, കുളിക്കാനും വസ്ത്രങ്ങളും പാത്രങ്ങളും കഴുകാനും വീട് വൃത്തിയാക്കാനും തുടങ്ങി നിരവധി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജലസംരക്ഷണം മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രധാന കടമയാണ്. ഇന്ന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു. നഗരങ്ങളിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം നേരിടുന്നു. രാജ്യത്തെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ജില്ലയിലും ദൂരെ പോയി ജീവിക്കുന്നവർ, വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. ജലത്തിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം ജലക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ആളുകൾ നദികളിലെയും നിരവധി ജലാശയങ്ങളിലെയും ജലം മലിനമാക്കുന്നു. നദികളിലെ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്നതും മുതൽ ആളുകൾ നിത്യേന പലതും ചെയ്യുന്നു. ഇതുമൂലം നദികളിലെ ജലം വല്ലാതെ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ചില ആളുകൾ മലിനമായ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന അത്തരമൊരു ഭയാനകമായ സമയം വന്നിരിക്കുന്നു.

ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

പലതരത്തിൽ ജലം സംഭരിച്ച് ജലം മലിനമാകാതിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ജലസംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ജലസംരക്ഷണം. ആളുകൾ അനാവശ്യമായി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർത്തും തെറ്റാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലം സംരക്ഷിക്കുന്ന ശീലം ഭാവിയിലെ ജല പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കും.

ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജലത്തിന്റെ അനാവശ്യ ഉപയോഗം

വെള്ളം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്നും അത് ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും വെള്ളം ലഭിക്കുമെന്നും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ശ്രമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കില്ല. നാം ജാഗ്രതയോടെ ശരിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, വെള്ളം പോലുള്ള പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം. കുളിക്കാതെ, ആളുകൾക്ക് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കുളിക്കാം, ഇത് വെള്ളം ലാഭിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ അമിതമായി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം മാറ്റണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെള്ളം പാഴാക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്.

മഴവെള്ള സംഭരണം ആവശ്യമാണ്

ഞങ്ങൾ മഴ പെയ്യുന്നു വെള്ളം ഒരിടത്ത് സംഭരിക്കാം. ഇതൊരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്, അതിനാൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയെ ഇംഗ്ലീഷിൽ മഴവെള്ള സംഭരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെറിയ ജലസംഭരണികൾ നിർമ്മിക്കാം. മഴവെള്ളം പാഴായി പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.ജലാശയങ്ങളും കുളങ്ങളും നദികളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. പലരും അനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മനപ്പൂർവം മലിനമാക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കുളങ്ങൾ, നദികൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളും മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. നദികളിലെ ജലം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ വെള്ളം നേരിട്ട് അഴുക്കുചാലുകളിലേക്കും കടലിലേക്കും എത്തും. എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന ജലപ്രതിസന്ധി, മഴവെള്ളം സംഭരിച്ചാൽ അത് കുറയ്ക്കാനാകും. ജന കനാൽ, കുളം ഉണ്ടാക്കണം. മഴ പെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത്തരം ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം ശേഖരിക്കുകയും കൃഷി മുതലായ പല ജോലികൾക്കും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യവസായ മേഖലകളിലും മഴവെള്ളം ശേഖരിക്കണം.

തുടർച്ചയായി മരം മുറിക്കുന്നത് മഴക്കുറവിന് കാരണമാകുന്നു

തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യാത്തതിനാൽ ഭൂമിയിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുകയാണ്. വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും ആഗ്രഹത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിവേചനരഹിതമായി വനങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വനനശീകരണം പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മഴയില്ല. മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു നിലവിളി ഉയരും. ജലം സംരക്ഷിക്കാൻ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് .

അമിതമായ ജല ഉപഭോഗം മൂലം ഭൂമിയിൽ ജല പ്രതിസന്ധി

ഗൃഹപാഠത്തിന് ആളുകൾ അമിതമായി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ആരംഭിക്കുന്നതിന്, വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. വേനൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിനായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിക്കുന്നു. ജലപ്രതിസന്ധി ഭൂമിയെ ബാധിച്ചു. വരും നാളുകളിൽ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പാഴാക്കിയാൽ നമുക്ക് ശേഷം വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് ശുദ്ധജലം അവശേഷിക്കില്ല.

വരൾച്ച പ്രശ്നം

ജലനിരപ്പ് കുറയുകയും എല്ലാ വർഷവും വേനൽക്കാലത്ത് വരൾച്ചയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പലയിടത്തും നദികളും കുളങ്ങളും വറ്റിവരളുകയും ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമായി മാറുകയും ചെയ്തു. തുള്ളി വെള്ളത്തിനായി അവൻ കൊതിക്കുന്നു. പല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നാണ് വെള്ളമെടുക്കുന്നത്. നഗരങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ കുടിവെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കുന്നു. ജലം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആശയം ലഭിക്കും.

ജനസംഖ്യാ വർദ്ധന കാരണം ജലപ്രശ്നം

അമിതമായ ജനസംഖ്യാ വർധന രാജ്യത്ത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതും പ്രശ്നമാണ്. ആളുകൾ കൂടുന്തോറും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കപ്പെടും, തീർച്ചയായും ജലപ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കും. ഇന്ന് രാജ്യം മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും ജലസംരക്ഷണത്തിനായി സർക്കാർ നിരവധി നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുളങ്ങളും നദികളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട്.

ജലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന വഴികൾ

ഭൂഗർഭജല സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. വൈദ്യുതി പോലെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ വീടുകളിലും വാട്ടർ മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ വെള്ളം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ പത്ത് തവണ ചിന്തിക്കും. അവർ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ ജലവകുപ്പ് അവർക്ക് കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടിവരും. പാടങ്ങളിൽ നനയ്ക്കാൻ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. ഇത് വെള്ളം പാഴാക്കുന്നില്ല. വീട്ടിൽ പലതരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ആളുകൾ വീട്ടിൽ വെള്ളം കരുതി ഉപയോഗിക്കണം. കൂടുതൽ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് പച്ചപ്പ് കൊണ്ടുവരണം. ഇക്കാലത്ത് കടൽ വെള്ളവും പല പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കാൻ കഴിയും. കടൽ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമിതമായി വിഗ്രഹങ്ങളിൽ വിഷം കലർത്തുന്നത് നദികളിലെ ജലത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം കരുതലോടെയായിരിക്കണമെന്ന് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം വരും.

ജലസംരക്ഷണം പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

വ്യാവസായികവൽക്കരണവും നഗരവൽക്കരണവും കാരണം നദികളും ജലാശയങ്ങളും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജലപ്രതിസന്ധി തടയാൻ ജലസംരക്ഷണമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതമാകും. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, മരങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാകും. അതിനാൽ ജലസംരക്ഷണം പ്രധാനമാണ്. ഭൂമിയിലെ ജലസ്രോതസ്സ് അനുദിനം പരിമിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജലസംരക്ഷണത്തിനായി നാം നമ്മുടെ ചുവടുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ബോധവാന്മാരാകാൻ ഇത് നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. ജലസംരക്ഷണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമാണ്.

ഭൂഗർഭ ജല സംരക്ഷണം

ഭൂഗർഭജലം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഭൂഗർഭജലം എന്നത് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളമാണ്, ആളുകൾ കിണറുകളുടെയും ഹാൻഡ് പമ്പുകളുടെയും സഹായത്തോടെ എടുക്കുന്നു. ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജലത്തിന്റെ അധിക ഉപയോഗം നടക്കുന്നു. ആളുകൾ അത് വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഈ വെള്ളം സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ പോകും. അമിതമായ ഭൂമലിനീകരണം ഭൂഗർഭജലത്തെയും മലിനമാക്കുന്നു. ഇതുമൂലം ജനങ്ങളും രോഗബാധിതരാകുന്നു. ഭൂമി മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

ജലസംരക്ഷണത്തിനായി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജലത്തിന്റെ ന്യായമായ ഉപയോഗം

ജനങ്ങൾ ദിവസവും വെള്ളം കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കണം. ടാപ്പ് അമിതമായി തുറക്കരുത്, ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം അത് കർശനമായി അടയ്ക്കുക. പൈപ്പിൽ നിന്നോ ടാപ്പിൽ നിന്നോ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ നന്നാക്കുക. വെള്ളം ഒരിടത്ത് സൂക്ഷിക്കുക, പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുക. പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ടാപ്പ് തുടർച്ചയായി തുറന്നിടരുത്. ആളുകൾ അവരുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ നനയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര വെള്ളം നൽകുക. അനാവശ്യ ജല പൈപ്പുകൾ തുറന്നിടരുത്, അത് വെള്ളം പാഴാക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ജലമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അതില്ലാതെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ വർഷവും കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഇതൊരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ്, അത് നമ്മൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ജലം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതും പ്രശ്നം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, ജലം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ നടപടികളും കൃത്യമായി സ്വീകരിച്ചാൽ, തീർച്ചയായും നമുക്ക് ജലപ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാകും.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ജലമാണ് ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ജല് ഹി ജീവൻ ഹേ ഉപന്യാസം) ജലമലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ജലമലിനീകരണ ഉപന്യാസം) ജലത്തെ സംരക്ഷിക്കുക (മലയാളത്തിൽ ജലത്തെ സംരക്ഷിക്കുക ഉപന്യാസം)

അതിനാൽ ഇത് ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസമായിരുന്നു, ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ജലസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Water Conservation In Malayalam

Tags