വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Save Trees In Malayalam

വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Save Trees In Malayalam

വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Save Trees In Malayalam - 2800 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ Save Trees എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതും (Essay On Save Trees in Malayalam) . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് സേവ് ട്രീകളിൽ എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഈ ഉപന്യാസം ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

സേവ് ട്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക) ആമുഖം

മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പ് മരങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയുമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന് മരങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. മരങ്ങളിൽ നിന്നും ചെടികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും ലഭിക്കുന്നു. മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്കും നിരവധി ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്. ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രകാശസംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഓക്സിജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മലിനീകരണം തടയാൻ മരങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. മരങ്ങളെയും ചെടികളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ കടമയാണ്. ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും വർധിക്കുകയാണ്. ഈ ചക്രത്തിൽ, ഫാക്ടറികളും വീടുകളും ഓഫീസുകളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും നിർമ്മിക്കാൻ ചിന്തിക്കാതെ മനുഷ്യർ മരം മുറിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് മൂലം മലിനീകരണം അതിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തുകയാണ്. മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നു

മരങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതരം വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പേപ്പർ, ഫർണിച്ചർ, മരുന്ന് തുടങ്ങിയവ. മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പഴങ്ങളും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ആളുകൾ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ മരം മുറിക്കുന്നു. ആളുകളുടെ വീടുകളുടെ അലങ്കാരത്തിനായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ മരങ്ങൾ കാരണം സാധ്യമാണ്. മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആളുകൾക്ക് ഇന്ധനം ലഭിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മരം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പലതും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫർണിച്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ മനുഷ്യർ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മരങ്ങളും മുറിച്ചു. മരങ്ങൾ ഇത്രയധികം മുറിക്കുന്നിടത്ത് അവ പതിവായി നടണം.

മലിനീകരണം തടയാൻ മരങ്ങൾ പ്രയോജനകരമാണ്

വ്യവസായവൽക്കരണവും നഗരവൽക്കരണവും മൂലം മലിനീകരണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നതും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും പരിസ്ഥിതിയെ മലിനമാക്കുന്നു. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. മലിനീകരണം പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകർക്കുന്നു. മലിനീകരണം പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു. പരിസ്ഥിതിയുടെ ദുരവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഹൃദയഭേദകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമായത്.

വൃക്ഷത്തൈ നടൽ ആവശ്യമാണ്

ഒരാൾ ഒരു മരം മുറിക്കുന്നിടത്ത് പത്ത് മരങ്ങൾ കൂടി നടണം. മരങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയെ ഹരിതാഭമാക്കുന്നു. വനസംരക്ഷണവും പ്രധാനമാണ്. കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ചാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ അവരുടെ വീട് നശിപ്പിച്ചാൽ അവർ എവിടെ താമസിക്കും, എന്ത് തിന്നും. അതിനാൽ വനസംരക്ഷണം പ്രധാനമാണ്.

ലോഗോ അവബോധം

എല്ലാ ജനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം. പുരോഗതിയുടെ ലഹരിയിൽ മനുഷ്യൻ അന്ധനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ തന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കായി മരം മുറിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ അവന്റെ നാശത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയാണ്. മരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും നിലനിൽക്കില്ല. ഈ വികാരവും അവബോധവും എല്ലാ രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളിലുണ്ടാകണം.

മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം

ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ, മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ആളുകൾ മരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. സൗകര്യങ്ങൾ, വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം, നമുക്ക് ചുറ്റും മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നു, അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. മരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യർ യഥാസമയം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നാശം അടുത്തുവരും. സ്‌കൂൾ മാനേജ്‌മെന്റും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാത്തരം അസോസിയേഷനുകളും മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ തങ്ങളുടെ ഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നു.

പ്രകാശസംശ്ലേഷണവും ഓക്സിജൻ ഉൽപാദനവും

സസ്യങ്ങൾ സ്വയം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മരങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഓരോ നിമിഷവും ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്, ഈ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് മരങ്ങളിൽ നിന്നും ചെടികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യൻ മരങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പ്രകൃതിക്ക് പോലും ഓക്സിജൻ നൽകാൻ കഴിയില്ല. ആഗോള താപനത്തിൽ നിന്നോ ആഗോള താപനത്തിൽ നിന്നോ സംരക്ഷണം മരങ്ങൾ ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. മലിനീകരണം മൂലം ഭൂമിയുടെ താപനില അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീഥേൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളാണ് ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇത് തുടർന്നാൽ, ഭൂമിയിൽ വൻ നാശം സംഭവിക്കാം. കൃത്യസമയത്ത് മരങ്ങൾ നടുകയും വൃക്ഷത്തൈകൾ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

മഴയ്ക്ക് ആവശ്യമായ

വലിയ മരങ്ങളും ചെടികളും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നു. മരങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. മരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, വേനൽക്കാലത്ത് കത്തുന്ന സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ഭൂമിയിലെത്തും. മനുഷ്യർ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്ന രീതി, മഴയുടെ അഭാവം പലയിടത്തും കാണാം. അതിനാൽ എല്ലാ വർഷവും മനുഷ്യരും പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകരും വരൾച്ച പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

മണ്ണൊലിപ്പിനെതിരെ സംരക്ഷണം

മരത്തിന്റെ വേരുകൾ മണ്ണിനെ ബലമായി പിടിക്കുന്നു. മരങ്ങൾ കാരണം ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ് വെള്ളപ്പൊക്കം പോലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകില്ല. ഇതുവഴി മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാൻ കഴിയും. മരങ്ങൾ മണ്ണിനെ മാത്രമല്ല, ഭൂമിക്കുള്ളിലെ ജലത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

സ്വാഭാവിക വളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

ഭൂമിയിൽ വീഴുന്ന മരത്തിന്റെ ചില്ലകളും ഇലകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതിദത്ത വളം ഉണ്ടാക്കാം. പ്രകൃതിദത്ത വളങ്ങൾ രാസവളങ്ങളേക്കാൾ വളരെ നല്ലതാണ്. ചില മൃഗങ്ങൾ സസ്യഭുക്കുകളാണ്. പശു, ആന, ആട്, കുരങ്ങ് എന്നിങ്ങനെ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ. മരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഈ മൃഗങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പും അപകടത്തിലാകും.

പരിസരം ശുദ്ധവും മനോഹരവുമാക്കുക

നഗരങ്ങളിലെ റോഡുകൾക്ക് സമീപമുള്ള വലിയ മരങ്ങൾ സൂര്യന്റെ ശക്തമായ കിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പാർക്കുകളിലും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കുമിടയിൽ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുന്നു.

വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആരാധന

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ ആൽമരം, പീപ്പിൾ, തുളസി, മാവ്, വാഴ തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. ആരാധനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു പ്രധാന ആത്മീയ കാരണമുണ്ട്.

വനങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ

കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നതിന്റെ ദൂഷ്യഫലം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ ആഗോളതാപനം, ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തോടുകൂടിയ മഞ്ഞ് ഉരുകൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കനത്ത ജീവനും സ്വത്തിനും നാശം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. സ്വാഭാവിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ, മരങ്ങളും ചെടികളും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ജനസംഖ്യാ വർദ്ധന കാരണം മനുഷ്യർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. വലുതും വിശാലവുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഫാക്ടറികൾക്കായി മരങ്ങൾ മുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം വൻ അപകടങ്ങളാണ് ദിനംപ്രതി സംഭവിക്കുന്നത്.

വായു മലിനീകരണം

മരം മുറിക്കുന്നതിനാൽ മരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. അവർ കാടു വെട്ടി റോഡുണ്ടാക്കുന്നു. റോഡിലൂടെ അമിതവേഗത്തിൽ പായുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന വിഷവാതകം പരിസ്ഥിതിയെ മലിനമാക്കുകയും ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉപസംഹാരം

മരങ്ങളെയും ചെടികളെയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. മനുഷ്യർ ഈ രീതിയിൽ മരം മുറിക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ, ഭൂമിയിൽ ഒരു മഹാവിപത്തുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും അവയെ പരിപാലിക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് ചുറ്റും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരേയും ബോധവത്കരിക്കുകയും വേണം.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • മരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളം ഉപന്യാസം (മലയാള ഭാഷയിൽ മരങ്ങൾ ഉപന്യാസം) 10 വരികൾ മലയാള ഭാഷയിൽ സേവ് മരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം മരങ്ങളുടെ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (പെഡ് കി ആത്മകഥ മലയാളത്തിൽ ലേഖനം) ആഗോളതാപനം (ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ്) മലയാളത്തിൽ ഉപന്യാസം)

അതിനാൽ ഇത് സേവ് ട്രീസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനമായിരുന്നു (ഹിന്ദി എസ്സേ ഓൺ സേവ് ട്രീസ് ഇൻ മലയാളം), സേവ് ട്രീസിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Save Trees In Malayalam

Tags