പത്രത്തിലെ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Newspaper In Malayalam

പത്രത്തിലെ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Newspaper In Malayalam

പത്രത്തിലെ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Newspaper In Malayalam - 3400 വാക്കുകളിൽ


ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം എഴുതും . പത്രത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ലേഖനം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രൊജക്റ്റിനായി പത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ എസ്സേ ഓൺ ന്യൂസ്പേപ്പർ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

മലയാളം ആമുഖത്തിൽ പത്ര ഉപന്യാസം

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പത്രത്തിന്റെ പ്രയോജനം അനിഷേധ്യമാണ്, കാരണം നാമെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഭാവിയിൽ നമ്മെയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയോ ബാധിക്കും, ഇത് തികച്ചും സത്യമാണ്. നാമെല്ലാവരും ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, സമൂഹം ഒരു രാജ്യമുണ്ടാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നാമെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചും പരസ്‌പരം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം, സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തും വിദേശത്തുമായും ഈ ലോകം മുഴുവനുമായും സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പത്രങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ചെറിയ വലിയ വാർത്തകളും നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വാർത്താ പത്രം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നിങ്ങളോട് പറയും കൂടാതെ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ നിരവധി വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. പത്രങ്ങൾ കടലാസിൽ അച്ചടിച്ച ലേഖനങ്ങളാണ്, ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ രാജ്യവും ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ പ്രധാനമായും രാഷ്ട്രീയം, കായികം, വ്യവസായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമകാലിക സംഭവങ്ങളുടെയോ വാർത്തകളുടെയോ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള കടലാസിൽ പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. അവ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാർഗമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും അച്ചടിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ ആണെന്ന് വിക്കിപീഡിയ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനം 78.8 ദശലക്ഷം പത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു. പത്രങ്ങൾ നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നു. 8 ദശലക്ഷം പത്രങ്ങൾ വിറ്റു. പത്രങ്ങൾ നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നു. 8 ദശലക്ഷം പത്രങ്ങൾ വിറ്റു. പത്രങ്ങൾ നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നു.

പത്രങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

എല്ലാ വാർത്താ ഏജൻസികളും അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ പ്രധാനമായും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ദിവസവും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  1. ദിവസേന - ഇത് ദിവസേന പതിവായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. മിക്ക ആളുകളും ദിവസവും ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ഇത് വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. പ്രതിവാരം - ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും പ്രധാന വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പകുതി മാസത്തിലൊരിക്കൽ / രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ - ഇത് 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ അച്ചടിക്കുന്നു. പ്രതിമാസ - ഇത്തരത്തിലുള്ള പത്രം മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. അർദ്ധവാർഷികം / ആറ് മാസം - ഇത് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. വാർഷികം - ഈ വാർത്താ പത്രം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, അതിൽ മുഴുവൻ വർഷത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളും സംഭവങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ഇ പേപ്പർ

എല്ലാവർക്കും പത്രങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാവരും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ സമയക്കുറവ് മൂലം പലപ്പോഴും നമുക്ക് പത്രം വായിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ ഇക്കാലത്ത് ഒട്ടുമിക്ക വാർത്താ ഏജൻസികളും ഇ-ന്യൂസ് നൽകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഓൺലൈൻ പത്രം വായിക്കാം. ഇന്നത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളേക്കാൾ ഇ-പത്രങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്‌ടോപ്പിലോ ടാബ്‌ലെറ്റിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒരേ ദിവസത്തെ പത്രം സൗജന്യമായി വായിക്കാമെന്ന ആനുകൂല്യം ഇതോടെ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നു.

പത്രത്തിന്റെ തുടക്കവും ചരിത്രവും

പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങാത്ത വളരെ പഴയ കാലത്ത്, രാജാവ് മഹാരാജാവും മറ്റും പ്രധാന വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും ആരെങ്കിലും മുഖേനയോ പ്രാവുകളെക്കൊണ്ടോ അയച്ചുകൊടുക്കുകയും പരസ്‌പരം അറിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. 59 ബിസിയിൽ ആദ്യം 'The Roman Acta Diurna' എന്ന പത്രമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലും സമൂഹത്തിലും നടക്കുന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ജൂലിയസ് സീസർ പല നഗരങ്ങളിലെയും പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് കൈയെഴുത്ത് പത്രങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്ന രീതി ആരംഭിച്ചു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിലെ ബേസിൻ നഗരത്തിൽ വിവിധ വിവരങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായി പത്രം ആരംഭിച്ചു. അതിനുശേഷം അതിന്റെ വികസനം തുടർന്നു. പിന്നീട് എല്ലാവരും അവ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവയുടെ സവിശേഷതകളും ഉപയോഗങ്ങളും അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പത്രങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കമായപ്പോൾ, പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, പിന്നീട് അവ അതിവേഗം വികസിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അത് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പത്രങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രശസ്തമായി. ഇന്ത്യ ഒരു പാവപ്പെട്ട അടിമ രാജ്യമായിരുന്നതിനാൽ ഇവിടെ പത്രങ്ങൾ വരാൻ സമയമെടുത്തു. എന്നാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത് തുറന്നുകാട്ടി, കാരണം ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു മാർഗവുമില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ പത്രത്തിന്റെ പ്രശസ്തി കണ്ടപ്പോൾ, രാജാ റാംമോഹൻ റോയ് തന്റെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു പത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് കണ്ടതിനുശേഷം ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് "പ്രഭാത്" എന്ന് പേരുള്ള ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ ഒരു പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാവുകയും വിവിധ ഭാഷകളിൽ അച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു, അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹിന്ദി പത്രം ഉദ്ദണ്ഡ് മാർത്താണ്ഡാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പത്രങ്ങളുടെ പങ്ക്

നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമകളായിരുന്ന കാലത്ത് ആർക്കും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നിർഭയമായി എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അക്കാലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. അക്കാലത്ത്, അവയിൽ വിനോദ ലേഖനങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവയിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിച്ചില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം വിവരങ്ങൾ അയക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും പോലും സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു, അക്കാലത്ത് പത്രങ്ങളും മാസികകളും അവരുടെ പിന്തുണയായി മാറി. എഴുത്തുകാർ തൂലിക ആയുധമാക്കി പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കി. മഹാത്മാഗാന്ധി ഹരിജൻ, യംഗ്-ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ പത്രങ്ങളും അബുൽ കലാം ആസാദ് അൽ-ഹിലാൽ എന്ന പേരിൽ പത്രവും തുടങ്ങി. അക്കാലത്ത് ഈ പത്രങ്ങളും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വിപ്ലവജ്വാല ആളിക്കത്തിച്ചിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വീരന്മാർ ഇവയുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചു, അതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പത്രങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു.

പത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

അവയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്, കാരണം രാജ്യത്തും വിദേശത്തും നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം, സമൂഹം, സാമ്പത്തികം, കായികം, വിനോദം, തൊഴിൽ, ബിസിനസ്സ്, ശാസ്ത്രം, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഒരിടത്ത് വായിക്കാം. ചെലവേറിയതല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമായതിനാൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇവ വായിക്കാവുന്നതാണ്. ലൈറ്റ് പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാണ്. വ്യവസായത്തിലും വ്യാപാരത്തിലും ഇത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്, കാരണം വ്യവസായികൾ അവരുടെ കട, ഷോറൂം മുതലായവയും അവരുടെ ബിസിനസ്സും പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, നിരവധി ആളുകൾ ജോലിയുടെ പരസ്യങ്ങളും നൽകുന്നു, ഇത് എല്ലാവർക്കും ജോലിയും ജോലിയും കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ജോലികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. അതിനാൽ അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അവരിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തരം പുതിയ വിവരങ്ങളും നേടുന്നു. പല തരത്തിലുള്ള സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളും ചർച്ചകളും അവർക്ക് അതിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും. കർഷകർക്ക് പത്രങ്ങളും പ്രധാനമാണ്, കാരണം അവരിൽ നിന്ന് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വിളകൾ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും അതിൽ വിത്തും വളവും ലഭിക്കുന്നു, ഇത് അവരുടെ വിളവും ലാഭവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളും നിയമങ്ങളും എന്തുതന്നെയായാലും അവ പത്രങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുന്ന, ജോലി ചെയ്യാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക്, വീട്ടുജോലികൾ, പാചക രീതികൾ, തയ്യൽ, നെയ്ത്ത്, പുതിയ ഫാഷൻ തുടങ്ങി നിരവധി വിവരങ്ങളും അവർക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. മുതിർന്നവരും മുതിർന്നവരുമെല്ലാം വായന ആസ്വദിക്കുന്നു. ഈ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വലിച്ചെറിയില്ല, പക്ഷേ അവ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പണം ലഭിക്കും, അതിന്റെ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടി, കാർഡ്ബോർഡ് എന്നിങ്ങനെ പലതരം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

പത്രത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ

പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഗുണം ചെയ്യുന്നതുപോലെ, അവയ്‌ക്ക് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്, കാരണം വാർത്താ ഏജൻസിയിലെ ചിലർ പക്ഷപാതപരവും സ്വന്തം നേട്ടത്തിനും വേണ്ടി തെറ്റായ വാർത്തകൾ അച്ചടിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വളരെ മോശമായേക്കാം. പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന തെറ്റായ വാർത്തകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതി വിഭാഗത്തിന്റെ വാർത്തകളും സമൂഹത്തിൽ ജാതീയത പടർത്തുകയും വഴക്കുകൾക്കും കലാപങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും. ജനങ്ങളും ജാതികളും പരസ്പരം ശത്രുത പുലർത്തുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം പടരുന്നു, അതിനാൽ നിഷ്പക്ഷതയോടെ ശരിയായ വിവരങ്ങളോടെ വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം.

ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ പത്രങ്ങൾ

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈം, ദി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദൈനിക് ഭാസ്കർ, ദി ഇക്കണോമിക്സ് ടൈംസ്, അമർ ഉജാല, ദി ഹിന്ദു, ദൈനിക് ജാഗരൺ, ലോക്മത്, രാജസ്ഥാൻ പത്രിക, ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്പ്രസ്, പഞ്ചാബ് കേസരി തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ചില പത്രങ്ങൾ.

ഉപസംഹാരം

നാമെല്ലാവരും ദിവസവും പത്രങ്ങൾ വായിക്കണം, അതിലൂടെ പുതിയ വിവരങ്ങളും വാർത്തകളും അറിയാൻ കഴിയും. നാമെല്ലാവരും നീതി പുലർത്തുകയും മാസികകളിൽ നല്ല ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും മാർഗദർശനം ലഭിക്കുകയും വിവേകവും ശക്തവുമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഇത് പത്രത്തിലെ ഉപന്യാസമായിരുന്നു, മലയാളത്തിലെ പത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


പത്രത്തിലെ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Newspaper In Malayalam

Tags