നവരാത്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Navratri Festival In Malayalam

നവരാത്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Navratri Festival In Malayalam

നവരാത്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Navratri Festival In Malayalam - 3400 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ ചൈത്ര നവരാത്രിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതും (മലയാളത്തിലെ നവരാത്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം) . ചൈത്ര നവരാത്രി ദിനത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ലേഖനം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ചൈത്ര നവരാത്രിയിൽ എഴുതിയ നവരാത്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ചൈത്ര നവരാത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ നവരാത്രി ഉത്സവ ഉപന്യാസം) ആമുഖം

നമ്മുടെ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നവരാത്രിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ദുർഗ്ഗാ മാതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നവരാത്രി. ഭക്തർ തങ്ങളുടെ ഭക്തിയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ദുർഗ്ഗയെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം. ദുർഗ്ഗാദേവിയെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രം ആരാധിക്കേണ്ടവളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാരണം അമ്പേ മാതാവിന്റെ നാളുകൾ വളരെ ദുഷ്‌കരമാണ്, നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് അവരെ ആരാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അമ്പേ ദേഷ്യപ്പെടും. വഴിയിൽ, ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ആരാധനയെക്കാൾ, അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭക്തി ഭക്തിയാൽ കാണുന്നു. ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരോട് ദേഷ്യപ്പെടില്ല. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭാവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ചിലപ്പോൾ ദൈവം സന്തോഷവാനല്ല, ചിലപ്പോൾ വെറും കാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഷ്പം പോലും അവൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. മാതാ റാണി മാ അമ്പേയുടെ ആരാധനയും ആരാധനയും ഭക്തർ അവരുടെ ഭക്തിയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ചെയ്യുന്നു. ഭക്തർ അവരുടെ പേരിൽ മാ അമ്പെയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അമ്മ മറ്റെല്ലാം അമ്പേയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു.

നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്?

ഹിന്ദുമതത്തിൽ, നവരാത്രി ഉത്സവം വർഷത്തിൽ നാല് തവണ വരുന്നു. മാഘ നവരാത്രി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ചേത്ര നവരാത്രി, ശാരദിയ നവരാത്രി, മാഘ നവരാത്രി, ആഷാഢ നവരാത്രി. വളരെ ഭക്തിയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന ചേത്ര നവരാത്രി ഉത്സവം. ഈ നവരാത്രിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചേത്ര നവരാത്രിയിൽ ദുർഗ്ഗയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ചൈത്ര നവരാത്രി കൂടുതലായും ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ഒൻപത് രാത്രികൾ ഒൻപത് ദേവതകളുടെ ആരാധന

നവരാത്രി കാലത്ത് മാതാവിന്റെ ഒമ്പത് രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. മാ ദുർഗ്ഗ, സരസ്വതി, മാ ലക്ഷ്മി എന്നിവയ്ക്ക് ഇതിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലും പത്ത് ദിവസങ്ങളിലും മാ ദുർഗ്ഗയുടെ രൂപങ്ങളൊന്നും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അതിനെ നവദുർഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മാ ദുർഗ്ഗ എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നവളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒൻപത് ദേവതകളുടെ ആരാധനാ ദിനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ളത്.

ഒൻപത് ദേവതകളുടെ പേരുകളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

മാ ദുർഗ്ഗയുടെ ഒമ്പത് രൂപങ്ങളുടെ പേരുകളും അർത്ഥങ്ങളും ഇപ്രകാരമാണ്.

ശൈലപുത്രി

കുന്നുകളുടെ മകൾ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ ദിവസം ശൈലപുത്രി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നു. മലകളുടെ മകൾ എന്നാണ് മാ ശൈലപുത്രിയെ വിളിക്കുന്നത്. മാ ശൈലപുത്രിയെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുതരം ഊർജ്ജം ലഭിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മചരണി

നവരാത്രിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ബ്രഹ്മചരണി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ, അമ്മയുടെ നിത്യസ്വഭാവം അറിയാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അനന്തമായ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ബ്രഹ്മചരണീരൂപം പോലെയാകാനും അവന്റെ ജീവിതം സഫലമാക്കാനും കഴിയും.

ചന്ദ്രഘണ്ടാ

ചന്ദ്രനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന അമ്മ അമ്പേ എന്നാണ്. നവരാത്രിയുടെ മൂന്നാം ദിവസം ചന്ദ്രഘണ്ടാ മാതാവിന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ചന്ദ്രഘണ്ടാ മാതാവിന്റെ രൂപം ചന്ദ്രനെപ്പോലെ തിളങ്ങുന്നു, അതിനാൽ അവളെ ചന്ദ്രഘണ്ടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചന്ദ്രഘണ്ടയെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിദ്വേഷം, അസൂയ, വിദ്വേഷം, നിഷേധാത്മക ശക്തികൾ എന്നിവ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയും അവയെ ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

കൂഷ്മാണ്ഡ

അതിന്റെ അർത്ഥം, ലോകം മുഴുവൻ അവന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലാണ്. നവരാത്രിയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവി കൂഷ്മാണ്ഡ മാ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവളുടെ മന്ദഹാസവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും കാരണം ഈ ദേവി കൂഷ്മാണ്ഡ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രപഞ്ചം പോലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാതെ എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ട് മാത്രമായിരുന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ മാതൃദേവി തന്റെ ഒപ്റ്റിമൽ നർമ്മം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു, അതിനാൽ അവൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദി സ്വരൂപെന്നും ആദി ശക്തിയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

സ്കന്ദമാതാ

കാർത്തിക സ്വാമിയുടെ അമ്മ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. നവരാത്രിയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന അമ്മയെ സ്കന്ദമാതാ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവിയുടെ ഒമ്പത് രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. കാർത്തികേയന്റെ അമ്മ എന്നും സ്കന്ദമാത അറിയപ്പെടുന്നു. സ്കന്ദമാതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു.പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളെ നേരിടാനും നമുക്ക് കഴിയും.

കാത്യായനി

കാത്യായൻ ആശ്രമത്തിൽ ജനിച്ച അമ്മ അമ്പേ എന്നാണ്. നവരാത്രിയുടെ ആറാം ദിവസമാണ് കാത്യായനി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാത്യായനി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നിരാശയും സങ്കടവും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കും. അതേ സമയം, എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജികളും നമ്മിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും പോസിറ്റീവ് പാതയിൽ നടക്കാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാളരാത്രി

അമ്പേ, സമയം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. നവരാത്രിയുടെ ഏഴാം ദിവസം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദേവിയെ മാ കാലരാത്രി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സമയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദേവത എന്നാണ് മാ കാളരാത്രി അറിയപ്പെടുന്നത്. മാ കാളരാത്രിയെ ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രശസ്തിയും മഹത്വവും അകൽച്ചയും നൽകുന്നു.

മഹാഗൗരി

വെളുത്ത നിറമുള്ള അമ്മ അമ്പേ എന്നാണ്. നവരാത്രിയുടെ എട്ടാം ദിവസം മഹാഗൗരി എന്നാണ് അമ്മ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ദിവസം, അവരുടെ വെളുത്ത നിറം പോലെ, വെളുത്ത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി, മാ ഘോരിയോട് ഒരു വരം ചോദിക്കുന്നു.

സിദ്ധിദാത്രി

എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും നൽകുന്ന അമ്മ അമ്പേ എന്നാണ്. നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പതാം ദിവസം അമ്മ സിദ്ധിദാത്രിയെ ആരാധിക്കുന്നു. മാ സിദ്ധിദാത്രിയെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മിൽ അത്തരമൊരു കഴിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ജോലികളും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനും അവ പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയും. ഈ വിധത്തിൽ, ചേത്ര നവരാത്രിയിൽ ഈ മാതൃരൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് വേദനയും വിഷമവും വേദനയും ഒഴിവാക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. മാതാ റാണി എല്ലാവരിലും തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നു, അവളുടെ ഭക്തരെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അമ്മയെ കഠോരമായി ആരാധിക്കുക, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കൂ, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല.

എങ്ങനെയാണ് നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത്?

ചേത്ര നവരാത്രി വേളയിൽ വൃത്തിയുടെയും പരിശുദ്ധിയുടെയും അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും പരിശുദ്ധിയുടെയും ശുദ്ധിയുടെയും ഒരു വികാരമുണ്ട്. മാതാ റാണി ക്ഷേത്രത്തിൽ, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് നിത്യേനയുള്ള ഭജന കീർത്തനത്താൽ പ്രസന്നമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മാതാ റാണിയുടെ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ മാതാവിന്റെ ഒമ്പത് രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. ഒൻപത് ദിവസവും ഭക്തർ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ആദ്യദിവസം കലശം സ്ഥാപിച്ച് അഖണ്ഡജ്യോതി തെളിക്കും. ഒമ്പത് ദിവസം മുഴുവൻ ആ അഖണ്ഡജ്യോതിയെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അഷ്ടമി നവമി നാളിൽ അവിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകും. ഈ ഒമ്പത് പെൺകുട്ടികൾ അമ്മ റാണിയുടെ രൂപമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, വളരെ ഭക്തിയോടെ അവരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ ശേഷം, പ്രസാദ രൂപത്തിൽ പായസം, പൂരിയുടെ പ്രസാദവും പയർ കറിയും വിളമ്പുന്നു. ചേത്ര നവരാത്രിയുടെ അവസാന ദിവസമായ നവമി ദിനത്തെ രാമനവമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശ്രീറാംജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ദിവസം. മര്യാദ പുരുഷോത്തം ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചത് ഈ ദിവസമാണ്. ഈ എളിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുകയും റാം ജിയെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാതാ റാണിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭണ്ഡാര സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഭണ്ഡാരയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ജാതി - ജാതി, ഉയർന്ന - താഴ്ന്ന, ധനികൻ - ദരിദ്രൻ, ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം പ്രാധാന്യമില്ല. സ്നേഹത്തോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും എല്ലാവർക്കും ഭണ്ഡാരയുടെ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നു.

നവരാത്രി ഉപവാസ നിയമങ്ങൾ

നവരാത്രി വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നു, മാ അമ്പേയുടെ ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾ വളരെ പുണ്യമാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ആരാധനയിൽ ഒരു തെറ്റും പാടില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും അമ്മ രാജ്ഞിയോട് തന്റെ തെറ്റിന് മാപ്പ് പറയണം. എന്തായാലും അമ്മ അംബെ തന്റെ ഭക്തരോട് ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല. അമ്പേ മാതാവിന്റെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്. ആദ്യദിവസം ഘടസ്‌ഥാപനം ചെയ്‌ത്‌ ഒമ്പത്‌ ദിവസം വ്രതാനുഷ്‌ഠാനത്തിന്‌ പരിഹാരമാകും. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് മാ അമ്പേ ആരാധന. തുടർന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നു.പല വീടുകളിലും ഭജന കീർത്തനത്തോടൊപ്പം അമ്മയുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കും. വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ പഴം കഴിക്കും. അഷ്ടമി, നവമി ദിവസങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സദ്യ വിളമ്പുന്നു. നവരാത്രി സമയത്തും ഹവനം നടത്താറുണ്ട്. നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പത് ദിവസം അഖണ്ഡ ജോത് കത്തിക്കുന്നു. നേർച്ച ചോദിച്ച് ഈ കൈവശവും കത്തിക്കുന്നു. മോണോലിത്തിക്ക് ഹോൾഡിംഗിന്റെ കലം കളിമണ്ണ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നെയ്യ്,

ഉപസംഹാരം

ലോകമാതാവായ അംബെയുടെ ഒരു രൂപവുമില്ല, ഈ രൂപം നമ്മെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വസിക്കുന്ന റാണി മാതാവിന്റെ ഭക്തിയും ഭക്തിയും ഉണർത്തുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യുക, നല്ല ചിന്തകൾ പിന്തുടരുക, അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗുഡി പദ്‌വ ആയാലും പ്രവിശ്യയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപമായാലും. മാതാ റാണിയുടെ കൃപ എല്ലാവരിലും ചൊരിയുന്നു. അമ്പേ അമ്മയിലുള്ള വിശ്വാസവും വിശ്വാസവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. കാരണം ചേത്ര നവരാത്രിയുടെ ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഭക്തരായ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ദുർഗ്ഗാ പൂജയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ദുർഗ്ഗാ പൂജ ഉപന്യാസം)

അതിനാൽ ചൈത്ര നവരാത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഇതായിരുന്നു (മലയാളത്തിലെ നവരാത്രി ഉത്സവ ലേഖനം), ചൈത്ര നവരാത്രിയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു (നവരാത്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദി ലേഖനം) . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


നവരാത്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Navratri Festival In Malayalam

Tags