ലോഹ്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Lohri Festival In Malayalam

ലോഹ്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Lohri Festival In Malayalam

ലോഹ്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Lohri Festival In Malayalam - 2900 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ലോഹ്രി ഫെസ്റ്റിവലിനെക്കുറിച്ച് ഉപന്യാസം എഴുതും . ലോഹ്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഈ ലേഖനം കുട്ടികൾക്കും 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ലോഹ്രി ഫെസ്റ്റിവലിനെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ലോഹ്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിലെ ലോഹ്രി ഫെസ്റ്റിവൽ ഉപന്യാസം)

ആമുഖം

ഇന്ത്യയെ ഉത്സവങ്ങളുടെ നാടായി കണക്കാക്കുന്നു. വർഷം മുഴുവനും നൂറുകണക്കിന് ഉത്സവങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് അതിന്റേതായ പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഉത്സവം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമെങ്കിലും, ഇതിൽ പൊതുവായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് സന്തോഷമാണ്. എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ, അത് വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രം അറിയുന്ന ചില ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്. ശിശുദിനം, അധ്യാപകദിനം, ഇവ കൂടാതെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം. നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആഘോഷങ്ങളുണ്ട്. കലോത്സവത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാര്യമായ വിവരമില്ല. എന്നാൽ അവൻ വളരുമ്പോൾ, തന്റെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അയാൾക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഉത്സവങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സരം, വാലന്റൈൻസ് ഡേ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും താൽപ്പര്യമുണ്ട്. പഞ്ചാബി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ജനങ്ങൾ ലോഹ്രി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ. വഴിയിൽ, പഞ്ചാബി ജനതയുടെ പത്താമത്തെ ഗുരുവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ജയന്തിക്ക് പുറമേ, ഗുരു പർവ്, ബൈശാഖി എന്നിവയുൾപ്പെടെ പഞ്ചാബി സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റ് നിരവധി പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങളുണ്ട്. പുതുവർഷവും വാലന്റൈൻസ് ദിനവും ഉൾപ്പെടെ. നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും താൽപ്പര്യമുണ്ട്. പഞ്ചാബി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ജനങ്ങൾ ലോഹ്രി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ. വഴിയിൽ, പഞ്ചാബി ജനതയുടെ പത്താമത്തെ ഗുരുവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ജയന്തിക്ക് പുറമേ, ഗുരു പർവ്, ബൈശാഖി എന്നിവയുൾപ്പെടെ പഞ്ചാബി സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റ് നിരവധി പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങളുണ്ട്. പുതുവർഷവും വാലന്റൈൻസ് ദിനവും ഉൾപ്പെടെ. നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും താൽപ്പര്യമുണ്ട്. പഞ്ചാബി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ജനങ്ങൾ ലോഹ്രി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ. വഴിയിൽ, പഞ്ചാബി ജനതയുടെ പത്താമത്തെ ഗുരുവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ജയന്തിക്ക് പുറമേ, ഗുരു പർവ്, ബൈശാഖി എന്നിവയുൾപ്പെടെ പഞ്ചാബി സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റ് നിരവധി പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങളുണ്ട്.

ലോഹ്രി വിളകളുടെ ഉത്സവം

പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങൾ ഈ ഉത്സവം പൂർണ്ണ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി 13 ന് ഇത് വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. പകലുകൾ കുറയുകയും രാത്രികൾ നീളുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരുതരം വിളകളുടെ ഉത്സവമാണ്. ദുലാരി ബട്ടിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പഞ്ചാബിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ തീ കൊളുത്തി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചാബികളുടെ പ്രധാന ഉത്സവമാണിത്, എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ചില വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകളും ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഹരിയാന എന്നിവയും ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സിന്ധി സമുദായത്തിലെ ആളുകൾ ഈ ഉത്സവം "ലാൽ ലോയ്" എന്ന പേരിൽ വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന പഞ്ചാബികൾ ലോഹ്രി ഉത്സവം വളരെ ഊഷ്മളമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

ലോഹ്രി ഉത്സവം എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്?

ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ആഘോഷവും വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഉത്സവങ്ങളെപ്പോലെ, ഇത് ആളുകളിൽ ചിരിയും സന്തോഷവും നിറയ്ക്കുന്നു. ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാൻ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒത്തുചേരൽ ഉണ്ട്, കാരണം അതിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്നു. പരസ്‌പരം സുഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കിടാൻ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന സന്ദർഭമാണിത്‌. ഈ ഉത്സവത്തിൽ, ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഈ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആളുകൾക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും കർഷക സഹോദരങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ്. കാരണം ഇത് വിളവെടുപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉത്സവമാണ്. ഈ ഉത്സവം വിളവെടുപ്പ് കാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്. തീ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ വലിയ ആഡംബരത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്യുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്നു, തീയ്ക്ക് ചുറ്റും നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ പഞ്ചാബികൾ പോപ്‌കോൺ, ശർക്കര, റിവാരി, പഞ്ചസാര-മിഠായി, എള്ള് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ലോഹ്രി ഉത്സവത്തിലെ ഭക്ഷണം

അതേ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ ആരാധനാ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രദക്ഷിണം നടത്തി പ്രാർഥനകൾ നടത്തി ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ആചാരപ്രകാരം കടുക്, ശർക്കര, ഗജകം, എള്ള്, കടല, ഫുളിയ, ചോളപ്പം എന്നിവ പ്രസാദമായി കഴിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും ഈ ദിവസം ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന വിഭവമാണ് ഭാൻഗ്ര, ഈ ദിവസം ആളുകൾ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോഹ്രി ദിനം പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

നവദമ്പതികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന പതിവ്

ഈ ദിവസം നവദമ്പതികൾക്കും നവജാത ശിശുക്കൾക്കും വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു ഉത്സവമുണ്ട്. പുതുതായി വിവാഹിതരായ വധുക്കൾ ആഭരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ലോഹ്രി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം

പഞ്ചാബിൽ ലോഹ്രി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, ലോഹ്രി എന്ന വാക്ക് "ലോയി" എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. മഹാനായ സന്യാസി കബീറിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അവൾ. ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ വാക്ക് "ഇരുമ്പ്" എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണിത്. മറ്റൊരു വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, ചിലരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്, ലോഹ്രി എന്ന വാക്ക് തിലോരി എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. റോറി, മോൾ എന്നീ പദങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് അതിന്റേതായ സന്തോഷമുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ദിവസത്തിനായി ആളുകൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലോഹ്രി ഉത്സവത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഈ ഉത്സവം ഭോഗി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ അസം, തമിഴ്നാട്, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് മാഘ ബിഹു, പൊങ്കൽ, തായ് പൊങ്കൽ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. അതേ മഹാരാഷ്ട്ര,

ലോഹ്രി ഉത്സവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം

മുൻകാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ പരസ്പരം ഗസറ്റുകൾ സമ്മാനമായി നൽകിയാണ് ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം, ഇപ്പോൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഗജകിനൊപ്പം ചോക്ലേറ്റുകളും കേക്കുകളും ആളുകൾ സമ്മാനമായി നൽകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായി. ഇതോടെയാണ് ആളുകൾ തീ കത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങിയത്.

ഉപസംഹാരം

ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ കാരണം അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതുകൂടാതെ, ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് പേരിലാണ് ഈ ഉത്സവം അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഉത്സവത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ബന്ധുക്കളും ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാൻ ഒത്തുചേരുന്നു. ഇത് അവരിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും വികാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ഉത്സവത്തിന് സാംസ്കാരികോത്സവം എന്ന് പേരിട്ടാൽ പിന്നെ ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം ആളുകൾ ഈ ഉത്സവം വലിയ ആചാരങ്ങളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. തീ കൊളുത്തുന്നത് മുതൽ ദിവസവും അത് ചെയ്യുന്നത് വരെ, അത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ) ബൈശാഖി ഫെസ്റ്റിവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ബൈശാഖി ഫെസ്റ്റിവൽ ഉപന്യാസം) ഹോളി ഫെസ്റ്റിവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാള ഭാഷയിൽ ഹോളി ഫെസ്റ്റിവൽ ഉപന്യാസം) ദീപാവലി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ദീപാവലി ഫെസ്റ്റിവൽ എസ്സേ മലയാളത്തിൽ)

അതിനാൽ ഇത് ലോഹ്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസമായിരുന്നു (മലയാളത്തിലെ ലോഹ്രി ഫെസ്റ്റിവൽ ഉപന്യാസം), ലോഹ്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ലോഹ്രി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Lohri Festival In Malayalam

Tags