ജല് ഹി ജീവന് ഹേ എന്ന ഉപന്യാസം - ജലമാണ് ജീവന് മലയാളത്തിൽ | Essay On Jal Hi Jeevan Hai - Water Is Life In Malayalam

ജല് ഹി ജീവന് ഹേ എന്ന ഉപന്യാസം - ജലമാണ് ജീവന് മലയാളത്തിൽ | Essay On Jal Hi Jeevan Hai - Water Is Life In Malayalam

ജല് ഹി ജീവന് ഹേ എന്ന ഉപന്യാസം - ജലമാണ് ജീവന് മലയാളത്തിൽ | Essay On Jal Hi Jeevan Hai - Water Is Life In Malayalam - 4400 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ വെള്ളമാണ് ജീവനെ (മലയാളത്തിൽ ജൽ ഹി ജീവൻ ഹേയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം) എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതും . വെള്ളം ജീവനാണ്, എന്നാൽ ഈ ഉപന്യാസം കുട്ടികൾക്കും 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ജലം ജീവനാണ്, എന്നാൽ എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ജൽ ഹി ജീവൻ ഹേ എന്ന ഉപന്യാസം) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ജലമാണ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ജൽ ഹി ജീവൻ ഹേ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ) ആമുഖം

ജലത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമ്പത്ത് എന്ന് വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാത്ത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്താൽ അതും തെറ്റാകില്ല. കാരണം വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ 71 ശതമാനവും ജലമാണ്. ഇതിൽ, നമ്മുടെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ 3% മാത്രമാണ് വെള്ളം. ഇത് ശുദ്ധജലം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ വളരെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമാകൂ. ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ലഭ്യത സ്ഥലവും സമയവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ജലത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ജലത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലും സംരക്ഷണവും ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ

ലോകത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിന്റെ 2.45 ശതമാനവും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ 4 ശതമാനവും ജനസംഖ്യയുടെ 16 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത്. രാജ്യത്ത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊത്തം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഏകദേശം 4,000 ക്യുബിക് മീറ്ററാണ്. മിസ്റ്റർ. ആണ്. ഉപരിതല ജലത്തിൽ നിന്നും നികത്തൽ ജലത്തിൽ നിന്നും 1,869 ക്യു. മിസ്റ്റർ. വെള്ളം ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ 60 ശതമാനം വെള്ളമേ ലാഭകരമായി ഉപയോഗിക്കാനാവൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജലവിഭവം 1,122 ക്യുബിക് മീറ്ററാണ്. മിസ്റ്റർ. ആണ്.

ജലസ്രോതസ്സുകൾ

ഭൂമിയിൽ പ്രധാനമായും നാല് ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് ഉള്ളത്. ഏതാണ് നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ. 1.6 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള രാജ്യത്തെ ആകെ നദികളും പോഷകനദികളും. അത്തരം നദികൾ ഉൾപ്പെടെ 10,360-ലധികം നദികളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നദീതടങ്ങളിലും ശരാശരി വാർഷിക ഒഴുക്ക് 1,869 ക്യു. ശ്രീ എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഭൂപ്രകൃതിയും ജലശാസ്ത്രപരവും മറ്റ് സമ്മർദ്ദങ്ങളും കാരണം ഉപരിതല ജലം ഏകദേശം 690 ക്യു മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. വെള്ളം (32%) മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര, സിന്ധു തുടങ്ങിയ ചില നദികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശം വളരെ വലുതാണ്. ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര, ബരാക് നദികളുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് താരതമ്യേന ഉയർന്ന മഴയാണ്. ഈ നദികൾ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം വിസ്തൃതിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്താണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, മൊത്തം ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ 60 ശതമാനവും ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഗോദാവരി പോലെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നദികൾ വാർഷിക നീരൊഴുക്കിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കൃഷ്ണയിലും കാവേരിയിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മപുത്ര, ഗംഗാ നദീതടങ്ങളിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും സാധ്യമല്ല.

ജലത്തിന്റെ ആവശ്യവും ഉപയോഗവും

ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗതമായി ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ്, അതിന്റെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിൽ കാർഷികോൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജലസേചന വികസനത്തിന് വളരെ ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിവിധോദ്ദേശ്യ നദീതട പദ്ധതികളായ ഭക്ര നാഗൽ, ഹിരാക്കുഡ്, ദാമോദർ വാലി പ്രോജക്റ്റ്, നാഗാർജുന സാഗർ പദ്ധതി, ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ പദ്ധതിയും മറ്റും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാസ്‌തവത്തിൽ, ജലസേചനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ജലത്തിന്റെ ആവശ്യം. നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഉപരിതല ജലത്തിന്റെ 89 ശതമാനവും ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ 92 ശതമാനവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ഉപരിതല ജലത്തിന്റെ 2 ശതമാനവും ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ 5 ശതമാനവും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭൂഗർഭജലത്തേക്കാൾ 9 ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഗാർഹിക മേഖലയിൽ ഉപരിതല ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം. മൊത്തം ജലവിസ്തൃതിയിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ പങ്ക് മറ്റ് മേഖലകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഭാവിയിലും ഇപ്പോഴും വ്യാവസായിക, ഗാർഹിക മേഖലകളിൽ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്‌നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒഡീഷ, കേരളം മുതലായ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഭൂഗർഭജല സാധ്യത വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ത്രിപുര, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവ ഭൂഗർഭജല സ്രോതസ്സുകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റേണ്ടിവരും. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം വികസനത്തിന് ഹാനികരവും സാമൂഹികമായ ഉയർച്ചയ്ക്കും ശിഥിലീകരണത്തിനും കാരണമാകും.

ജലത്തിന്റെ അപചയം

ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം എന്നത് ജലത്തിന്റെ ശുദ്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ വിദേശ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. സൂക്ഷ്മജീവികൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, വ്യാവസായിക, മറ്റ് പാഴ് വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ വിദേശ വസ്തുക്കളാൽ ജലം മലിനമാകുന്നു. അത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുകയും മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഷ പദാർത്ഥങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ, നീരുറവകൾ, നദികൾ, കടലുകൾ, മറ്റ് ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ. അതിനാൽ അവ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതുമൂലം ജലമലിനീകരണം വർദ്ധിക്കുകയും ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുകയും ജലവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ മാലിന്യങ്ങൾ അടിത്തട്ടിലെത്തി ഭൂഗർഭജലത്തെ മലിനമാക്കുന്നു. ഗംഗയും യമുനയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മലിനമായ പുണ്യനദികളാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു.

ലോക ജലദിനം

മാർച്ച് 22 ലോക ജലദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. 1933 മുതൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിനം ഇപ്പോഴും വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കും ശുദ്ധവും ശുദ്ധവുമായ വെള്ളം നൽകുക, അതോടൊപ്പം ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ജലദിനം ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ചത് 1922-ൽ ബ്രസീലിലും റിയോ ഡി ജനീറോയിലുമാണ്. പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും സംബന്ധിച്ച യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് ലോക ജലദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്. 1993-ൽ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, അതിന്റെ ജനറൽ അസംബ്ലി ഈ ദിവസം വാർഷിക ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുദ്ധവുമായ വെള്ളം നൽകുക എന്നതാണ്.

ജൽ ജീവൻ മിഷൻ

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ ദൗത്യത്തിന് കീഴിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. എഴുപത്തിമൂന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ, രാജ്യത്തെ 50 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾക്കും പൈപ്പ് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി ജലപ്രതിസന്ധി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ വീട്ടിലും വെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ആ ജോലി. എല്ലാ വീട്ടിലും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കണം എന്ന ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി, ഈ ദൗത്യം ഞങ്ങൾ വളരെ ദൂരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധവും ശുദ്ധവുമായ വെള്ളം ലഭിക്കും. ജല ദൗത്യത്തിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ ദൗത്യത്തിനായി മൂന്നര ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജൽ ജീവൻ ദൗത്യത്തിനായി ഏകദേശം 3.5 കോടി രൂപ വരും വർഷങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജലസംരക്ഷണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മോദി ജി പറഞ്ഞു. 2024ഓടെ എല്ലാ വീട്ടിലും പൈപ്പ് വെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യതയിലാണ് മോദി ജി ഈ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്. 5 കോടി ചെലവഴിക്കും. ജലസംരക്ഷണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മോദി ജി പറഞ്ഞു. 2024ഓടെ എല്ലാ വീട്ടിലും പൈപ്പ് വെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യതയിലാണ് മോദി ജി ഈ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്. 5 കോടി ചെലവഴിക്കും. ജലസംരക്ഷണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മോദി ജി പറഞ്ഞു. 2024ഓടെ എല്ലാ വീട്ടിലും പൈപ്പ് വെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യതയിലാണ് മോദി ജി ഈ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ വാട്ടർ പോളിസി 2002 ന്റെ സവിശേഷതകൾ

(1) കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളില്ലാത്ത ജലസേചന, വിവിധോദ്ദേശ്യ പദ്ധതികളിൽ കുടിവെള്ള ഘടകം ഉൾപ്പെടുത്തണം. (2) എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. (3) ഭൂഗർഭജല ചൂഷണം പരിമിതപ്പെടുത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും ചില നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. (4) ഉപരിതല ജലത്തിന്റെയും ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച സ്ഥിരമായ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പരിപാടി ആരംഭിക്കണം. (5) ജലത്തിന്റെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളിലെല്ലാം കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തണം. (6) ജലം ദുർലഭമായ ഒരു വിഭവമെന്ന നിലയിൽ അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കണം. (7) വിദ്യാഭ്യാസ കൈമാറ്റം, ഉപകരണങ്ങൾ, പ്രചോദകർ, അനുകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സംരക്ഷണ ബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കണം.

ജലക്രാന്തി അഭിയാൻ (2015-16)

വെള്ളം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ലഭ്യത പരിമിതമാണ്. 2015-16ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ചതാണ് ജൽ ക്രാന്തി അഭിയാൻ. രാജ്യത്തെ ആളോഹരി ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ പരമ്പരാഗത രീതികളിലൂടെ ജലസംരക്ഷണവും പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെയും സർക്കാർ സംഘടനകളെയും പൗരന്മാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ കാമ്പെയ്‌നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ജലക്രാന്തി അഭിയാന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ ജലക്രാന്തി അഭിയാന് അതീവ പ്രാധാന്യം നൽകണം. ജലസുരക്ഷയിലൂടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ജീവനോപാധിയും നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ജലക്രാന്തി അഭിയാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ജലസംരക്ഷണം (ജല സംരക്ഷണം)

റഹീംദാസ് വളരെ മുമ്പുതന്നെ വെള്ളത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ എന്തും മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സമയമെടുക്കും, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സമയം കടന്നുപോയി. അവൻ പറഞ്ഞത് പോലെ റഹിമാൻ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുക, വെള്ളമില്ലാതെ എല്ലാം കേൾക്കുക. വെള്ളം പോകില്ല, മുത്ത് മനുഷ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വെള്ളമില്ലാതെ മാവ് മയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, തിളക്കമില്ലാതെ മുത്തുകൾ വിലമതിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അതുപോലെ, മനുഷ്യനും അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വെള്ളം പോലെ വിനയം കൊണ്ടുവരണം, കാരണം നല്ല വെള്ളവും നല്ല സംസാരവും ഇല്ലെങ്കിൽ ദോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. വെള്ളമില്ലാതെ എത്ര നഷ്ടവും കഷ്ടപ്പാടും നമ്മൾ സഹിക്കണം. അതിനാൽ വെള്ളം സംരക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.

വീട്ടിലെ ജല സംരക്ഷണ നടപടികൾ

നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജോലികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമുക്ക് ധാരാളം വെള്ളം ലാഭിക്കാം. അതിന് ചില പ്രതിവിധികളുണ്ട്. (1) പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോഴും ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോഴും വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ടാപ്പ് തുറക്കുക. മുൻകൂട്ടി ടാപ്പ് തുറന്ന് വെള്ളം പാഴാക്കരുത്. (2) കുളിക്കുമ്പോൾ ഷവറിനു പകരം ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, അത് വെള്ളം ലാഭിക്കും. ഭാരതരത്‌ന പുരസ്‌കാര ജേതാവ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ സൃഷ്ടി നടത്താം. ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം കുളിക്കുന്നവൻ. (3) കാർ കഴുകുമ്പോൾ ടാപ്പിന് പകരം ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. (4) വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനുപകരം, എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും ഒരേസമയം കഴുകുക. (5) ടാപ്പുകൾ ചോർന്നൊലിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവ ശരിയാക്കുക, കാരണം ഇതും ധാരാളം ജലനഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്നു. (6) പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ഒരു ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, അത് വെള്ളം കേടുവരുത്തുന്നില്ല. (7) പൂന്തോട്ടത്തിൽ പൈപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യകത, വാട്ടർ ക്യാനുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. (8) ജലസേചന മേഖലയ്ക്കായി കൃഷിക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ജലസംരക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. (9) ജലക്ഷാമം ഒഴിവാക്കാൻ പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തണം. അതോടെ നല്ല മഴ ലഭിക്കുകയും വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്‌നം കുറയുകയും ചെയ്യും. (10) ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന്, വ്യാവസായിക മേഖലകൾ, ഫാക്ടറികൾ മുതലായവയിൽ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കണം, ഇത് ജലനഷ്ടം കുറയ്ക്കും.

ഉപസംഹാരം

നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് പരിമിതമാണ്, ഇത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ജലം ജീവനായതിനാൽ, വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിതം സാധ്യമല്ല. അതിന് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ വെള്ളം കുടിച്ചാലും ദൂരെ കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരരുത്. അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ മുതൽ അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വെള്ളം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സർക്കാരും നിരവധി സംഘടനകളും നിരവധി പ്രചാരണങ്ങളും വെള്ളത്തിനായുള്ള ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നു. അതിനാൽ ഈ ജലസംരക്ഷണ പരിപാടിയിൽ പൂർണ സഹകരണം നൽകി നമ്മളും ജലം സംരക്ഷിക്കണം. അത് വളരെ അമൂല്യമായതിനാൽ, ഈ വെള്ളം സ്വർണ്ണത്തേക്കാളും വെള്ളിയേക്കാളും കുറവല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ജലത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെയുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനുണ്ട്.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ജല് ഹി ജീവൻ ഹേ എന്ന മലയാള ഭാഷയിൽ ജലമലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ

അതിനാൽ ഇത് ജലമാണ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം, മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു (ഹിന്ദി എസ്സേ ഓൺ ജൽ ഹി ജീവൻ ഹേ) . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ജല് ഹി ജീവന് ഹേ എന്ന ഉപന്യാസം - ജലമാണ് ജീവന് മലയാളത്തിൽ | Essay On Jal Hi Jeevan Hai - Water Is Life In Malayalam

Tags