ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Indian History In Malayalam

ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Indian History In Malayalam

ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Indian History In Malayalam - 3700 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ എഴുതും . ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ)

ആമുഖം

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും സംസ്കാരത്തിന്റെയും നാഗരികതയുടെയും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. വിവിധ ജാതികളിലും മതങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വസിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, അവർക്കിടയിൽ സാഹോദര്യവും ഐക്യവും ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും പുരാതന കാലം മുതൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. പഴയ തലമുറ മുതൽ അടുത്ത തലമുറ വരെ ആത്മാർത്ഥമായ മനസ്സോടെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരം നിരവധി വിശ്വാസങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും വാക്കുകളിൽ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ പോകുന്നു. അതിനാൽ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 65,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എത്തിയതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആര്യൻമാരുടെ ഒരു വിഭാഗം ബിസിഇ 2000-ഓടെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചതെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഗരികത പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ വൈദിക നാഗരികതയും വളർന്നു. ഇത് ആദ്യകാല നാഗരികതയായി കണക്കാക്കുകയും സംസ്‌കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ വേദങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ചില പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പഠിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമാണ്.

ചരിത്രത്തിനു മുമ്പുള്ള ശിലായുഗം

ഈ കാലഘട്ടം പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യകാലങ്ങൾ സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയിൽ പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ മനുഷ്യർ ആദ്യം പഠിച്ചു. ഏകദേശം 5,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശിലായുഗം ആരംഭിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ശിലാായുധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.

വെങ്കല യുഗം

ഈ യുഗം ആരംഭിച്ചത് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തോടെയാണ്, ഇത് ഏകദേശം 3300 ബിസിഇ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലും പുരാതന ഈജിപ്തിലും ഈ യുഗം ആരംഭിച്ചു. ആളുകൾ വെങ്കലം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിടത്ത്. അതോടൊപ്പം, ആളുകൾ വിവിധതരം ലോഹങ്ങൾ, പ്രധാനമായും ചെമ്പ്, താമ്രം, ഈയം, ടിൻ എന്നിവ കലർത്തി ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചു.

ആദ്യകാല ചരിത്ര കാലഘട്ടം വേദ കാലഘട്ടം

ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ശക്തമായ കലാസംസ്‌കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം അറിയുന്നത്. അതിന്റെ തുടക്കം ബിസി 1500 ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വേദകാലഘട്ടത്തിലും അക്കാലത്ത് വേദങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തും സംസ്കൃത ഭാഷ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ, ഹിന്ദുമതവും മറ്റ് മതങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു, പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുമതം പൂർണ്ണമായും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതായി കണ്ടു.

മഹാജനപദം

ഏറ്റവും വികസിത നഗരവൽക്കരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടു, അവിടെ ചെറിയ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും പല തരത്തിലുള്ള പണമിടപാട് തസ്തികകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ പ്രധാനമായും മഗധ, മല്ല, അസക, അവന്തി, ഗാന്ധാര, കംബോജ് തുടങ്ങിയ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ബുദ്ധ, ജൈന സാഹിത്യങ്ങളിലും ഈ കാലഘട്ടം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുരാതന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ സൈക്കിൾ 1) ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം

ഈ കാലയളവിൽ, ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കാനും തീയിൽ പാകം ചെയ്യാനും മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചു. 4,00,000 BC മുതൽ 1,000 BC വരെയാണ് ഇതിന്റെ കാലം കണക്കാക്കുന്നത്.

2) സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം

ഇക്കാലത്ത് സിന്ധുനദി പ്രധാനമായും കൃഷിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നുവെന്നും അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം ബിസി 2,500 മുതൽ ബിസി 1500 വരെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

3) ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ മാറ്റം

ഇക്കാലത്ത് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ പേരിൽ നിരവധി ആളുകൾക്ക് വിവേചനം നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതേ സമയം ബിംബിസാര, അജാതശത്രു, മഗധ, നന്ദ രാജവംശം തുടങ്ങി നിരവധി പ്രധാന രാജവംശങ്ങൾ രൂപീകൃതമായി. ബിസി 600 മുതൽ ബിസി 322 വരെയാണ് ഇതിന്റെ സമയം കണക്കാക്കുന്നത്.

4) മൗര്യ കാലഘട്ടം

ആ ദശകങ്ങളിലെ മൗര്യ കാലഘട്ടം സ്ഥാപിച്ചത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യയാണ്. അതിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വരുന്നു, അതിനുശേഷം അത്തരം നിരവധി രാജാക്കന്മാർ പ്രവേശിച്ചു, അവർ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പലതും ചെയ്തു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അശോക രാജാവ് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ബിസി 322 മുതൽ ബിസി 185 വരെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

5) ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം

ഈ സമയം മുതൽ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു, ഏറ്റവും ക്ലാസിക്കൽ യുഗം ഈ യുഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാകുന്തളം, കാമസൂത്ര തുടങ്ങിയ കവിതകൾ രചിക്കപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുമതം ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എ ഡി 320 മുതൽ എ ഡി 520 വരെയാണ് ഈ യുഗത്തിന്റെ കാലം കണക്കാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ ചില മഹാനായ ചക്രവർത്തിമാർ

അശോക ചക്രവർത്തി: സാരാനാഥിൽ സ്തംഭം സ്ഥാപിച്ച മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അശോക ചക്രവർത്തി. ശത്രുക്കളെ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്താനും ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യാനും തന്റെ രാജ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ അവൻ എല്ലായ്‌പ്പോഴും എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി. അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഹൃദയമാറ്റത്തിനുശേഷം, അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുകയും നിരവധി നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, അതുവഴി ആളുകൾക്ക് ഒരു നല്ല അനുയായിയെ ലഭിച്ചു. മഹാറാണാ പ്രതാപ്: രജപുത്ര രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യയുടെ പുത്രൻ എന്നാണ് മഹാറാണാ പ്രതാപ് അറിയപ്പെടുന്നത്. തന്റെ വീര്യം കൊണ്ട് അക്ബറിനു മുള്ളു കൊടുത്തവൻ. തന്റെ മാതൃരാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രു അവനിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ചത്. അവന്റെ ശത്രുക്കൾ അവന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ വിറച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. അക്ബർ: മുഗൾ ഭരണാധികാരികളിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഭരണാധികാരിയായാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. പുതിയ സൃഷ്ടികളിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. കലയോടും സംഗീതത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒമ്പത് രത്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. അദ്ദേഹം എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുകയും സതി സമ്പ്രദായം, ശൈശവ വിവാഹം, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ നയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ രാജ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ പെരുമാറുകയും എപ്പോഴും തന്റെ മാതൃരാജ്യത്തോട് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ്: ത്യാഗവും വീര്യവും വീര്യവും കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ എന്നും സംരക്ഷിച്ച മഹാനായ യോദ്ധാവായിരുന്നു ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ്. അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുകയും എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുകയും വികസനത്തിനായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും സ്ത്രീകളെ എന്നും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് നാളിതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മഹാനായ യോദ്ധാക്കളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ യോദ്ധാക്കളുടെയെല്ലാം ഒരു പ്രധാന സംഭാവനയുണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ ഇപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അവരുടെ ധീരതയുടെ കഥകൾ ഇന്നും പ്രസിദ്ധമാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന വിപ്ലവകാരികൾ

ഏകദേശം 200 വർഷത്തോളം ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമയായിരുന്നു, അക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രാകൃതത്വം ആളുകൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവിധം വർദ്ധിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനിടയിൽ, സ്വന്തം രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടായിരുന്നു, സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ സ്വപ്നം കണ്ടവരായിരുന്നു. ചില പ്രധാന വിപ്ലവകാരികൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ് -

  • മഹാത്മാഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ഭഗത് സിംഗ് സുഖ്‌ദേവ് റാണി ലക്ഷ്മിഭായി റാണി അഹല്യഭായ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

ഇവയെല്ലാം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഉണർത്തിയ അപൂർവ വജ്രങ്ങളാണ്, അതിലൂടെ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കാനും ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനും കഴിയും. ഒടുവിൽ, 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായിത്തീർന്നു, ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ മഹത് വ്യക്തികളുടെയെല്ലാം വീര്യമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ കെട്ടിടങ്ങൾ

നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയുടെ കെട്ടിടങ്ങളെ പരാമർശിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാനാകും. ഈ പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ് -

  • താജ്മഹൽ [ആഗ്ര] ചെങ്കോട്ട [ന്യൂ ഡൽഹി] കുത്തബ് മിനാർ [ഡൽഹി] സ്തൂപം സാഞ്ചി [സാഞ്ചി] ഗേറ്റ്‌വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ [മുംബൈ] ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ് [ന്യൂ ഡൽഹി] ഹവാ മഹൽ [ജയ്പൂർ] ചാർമിനാർ [ഹൈദരാബാദ്] ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം [ന്യൂ ഡൽഹി]

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക നേട്ടത്തിന്റെയോ വിജയത്തിന്റെയോ അവസരത്തിൽ ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവരുടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് -

  • ദീപാവലി ദസറ രക്ഷാ ബന്ധൻ ഹോളി ഈദ് ദുർഗാ പൂജ കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി മഹാശിവരാത്രി ഗുരു നാനാക്ക് ജയന്തി

ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ

പുരാതന കാലം മുതലേ ഇന്ത്യയിൽ അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്, ആളുകൾ പരസ്പരം ഐക്യത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും ജീവിക്കുന്നു. അതേ സമയം, ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ ആളുകൾ പരസ്പരം സഹായത്തിനെത്തുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ, ആരും ഒരിക്കലും അധഃപതിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാ മതങ്ങളെയും ജാതികളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകണം, അതുവഴി പുരോഗതിയുടെ പാത തുറക്കാനാകും.

ഉപസംഹാരം

ഇന്ത്യയും അതിന്റെ സംസ്കാരവും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാണ് എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. എല്ലാത്തരം ആളുകൾക്കും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും ജീവിക്കാനും കഴിയുന്നിടത്ത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠം ലഭിക്കുന്നു, അതിലൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാനും കഴിയും.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മഹാത്മാഗാന്ധി മലയാളത്തിൽ ഉപന്യാസം) ഇന്ത്യയിലെ ഉത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ഇന്ത്യൻ ഉത്സവങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ലേഖനം) ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദി ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം)

അതിനാൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസമായിരുന്നു (മലയാളത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര ഉപന്യാസം), ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം (ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദി ഉപന്യാസം) നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Indian History In Malayalam

Tags