ഇന്ത്യൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Indian Agriculture In Malayalam

ഇന്ത്യൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Indian Agriculture In Malayalam

ഇന്ത്യൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Indian Agriculture In Malayalam - 3900 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ എസ്സേ ഓൺ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ മലയാളത്തിൽ എഴുതും . ഇന്ത്യൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉപന്യാസം കുട്ടികൾക്കും 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഈ എസ്സേ ഓൺ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

മലയാളം ആമുഖത്തിൽ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ എസ്സേ

കൃഷിയിലൂടെയും വനവൽക്കരണത്തിലൂടെയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനത്തെ കൃഷി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെയും ആത്മാവാണ് കൃഷി. മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുടെയും നിലനിൽപ്പ് കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇന്ത്യൻ കൃഷി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന ആണിക്കല്ലാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കേവലം കൃഷി മാത്രമല്ല, അതൊരു കലയുമാണ്. രാജ്യം മുഴുവൻ കൃഷിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. കൃഷി ഇല്ലെങ്കിൽ ധാന്യമില്ല, മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല. കൃഷിയില്ലാതെ ഭക്ഷണം എവിടെ കിട്ടും? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മൊത്തം ഭൂമിയുടെ 11 ശതമാനം മാത്രമേ കൃഷിയോഗ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലെ 51 ശതമാനം പ്രദേശത്തും കൃഷി ചെയ്യുന്നു.

കൃഷി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

AGRIC+CULTURA എന്ന രണ്ട് ലാറ്റിൻ പദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്. ഇതിൽ AGRIC എന്നാൽ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, CULTURA എന്നാൽ ട്രാക്ഷൻ എന്നാണ്. അതായത്, മണ്ണിന്റെ ട്രാക്ഷനെ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ട്രാക്ഷൻ എന്നത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു പദമാണ്. വിള ഉൽപ്പാദനം, മൃഗസംരക്ഷണം, മത്സ്യബന്ധനം, വനവൽക്കരണം തുടങ്ങി എല്ലാ വശങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. കൃഷി ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു കലയാണ്, ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, ഒരു വാണിജ്യമാണ്. ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നാണ് കൃഷി രൂപപ്പെടുന്നത്.

കൃഷിയുടെ നിർവചനം

ഭൂമി ഉപയോഗിച്ച് വിളകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കൃഷി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രവും വ്യവസായവും ഉള്ള കലയാണ് കൃഷി. ഇത് മനുഷ്യ ഉപയോഗത്തിനായി സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും വികസനം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

പി.കുമാർ എസ്. കെ.ശർമ്മയും ജസ്ബീർ സിംഗും പറയുന്നത്

വിള ഉൽപാദനത്തേക്കാൾ വ്യാപകമാണ് കൃഷി. മനുഷ്യൻ ഗ്രാമീണ പരിസ്ഥിതിയുടെ പരിവർത്തനമാണ്. ഇതുമൂലം ചില ഉപയോഗപ്രദമായ വിളകൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും സാധ്യമായ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ അവയുടെ പ്രയോജനം വർദ്ധിക്കുന്നു. കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ വിവേകപൂർവ്വം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപുലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കർഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ രീതികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ, കൃഷി എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ, മൃഗസംരക്ഷണം, വനവൽക്കരണം, ഭൌതിക പരിസ്ഥിതിയുടെ പരിപാലനം, മത്സ്യബന്ധനം തുടങ്ങിയവയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ, ഊർജത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിലൂടെയും പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെയും ഭൂമിയിൽ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വിള ഉൽപാദനവും മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനവുമായി കൃഷിയെ കാണാൻ കഴിയും.

കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ ചിന്തകൾ

എല്ലാത്തിനും കാത്തിരിക്കാം, പക്ഷേ കൃഷിക്ക് കാത്തിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ഉദ്ധരിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യം. ഇന്ത്യൻ നാഗരികതയിൽ കൃഷിക്കും കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പവിത്രമായ പദവി ലഭിച്ചതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. ഹിന്ദുമതത്തിൽ അന്നപൂർണ ദേവി ഭക്ഷണത്തിന്റെയും പോഷണത്തിന്റെയും ദേവതയാണ്.

നമ്മുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യൻ കൃഷിയുടെ സംഭാവന

കൃഷി നമ്മുടെ പ്രാചീനവും പ്രാഥമികവുമായ തൊഴിലാണ്. വിളകളുടെ കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കൃഷിയുടെ പ്രധാന സ്ഥാനവും സംഭാവനയും ഇനിപ്പറയുന്ന അർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ജനസംഖ്യയുടെ 2/3 ആഹാരം നൽകുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൃഷി, അതേ ഇന്ത്യൻ കൃഷിയാണ് ലോകജനസംഖ്യയുടെ 17 ശതമാനത്തോളം പേരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ ശക്തിയുടെ ഏകദേശം 2/3 ഇന്ത്യൻ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരോക്ഷമായി നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ കരകൗശലവസ്തുക്കളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ, കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ തുണിത്തരങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കൃഷിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കോട്ടൺ, ചണം, പട്ട്, തടി, തടി പൾപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് തുണിത്തരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. തുകൽ വ്യവസായവും കാർഷിക മേഖലയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ തുണി വ്യവസായം, ചണ വ്യവസായം, ഭക്ഷ്യ എണ്ണ വ്യവസായം, പഞ്ചസാര, പുകയില വ്യവസായം തുടങ്ങിയവ. കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വരുമാനത്തിൽ കൃഷിയുടെ സംഭാവന ഏകദേശം 34 ശതമാനമാണ്. ഇന്ത്യൻ കൃഷി രാജ്യത്തെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, പ്രോട്ടീൻ, കൊഴുപ്പ്, വിറ്റാമിനുകൾ മുതലായവ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ കൃഷി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന ആണിക്കല്ലാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയും. അതിന്റെ വിജയവും പരാജയവും രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ പ്രശ്‌നം, സർക്കാർ വരുമാനം, ആഭ്യന്തര, വിദേശ വ്യാപാരം, ദേശീയ വരുമാനം എന്നിവയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. വിറ്റാമിനുകളും മറ്റും ലഭ്യമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ കൃഷി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന ആണിക്കല്ലാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയും. അതിന്റെ വിജയവും പരാജയവും രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ പ്രശ്‌നം, സർക്കാർ വരുമാനം, ആഭ്യന്തര, വിദേശ വ്യാപാരം, ദേശീയ വരുമാനം എന്നിവയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. വിറ്റാമിനുകളും മറ്റും ലഭ്യമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ കൃഷി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന ആണിക്കല്ലാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയും. അതിന്റെ വിജയവും പരാജയവും രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യ പ്രശ്‌നം, സർക്കാർ വരുമാനം, ആഭ്യന്തര, വിദേശ വ്യാപാരം, ദേശീയ വരുമാനം എന്നിവയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്.

പ്രധാന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

  • ഖാരിഫ് വിളകൾ റാബി വിളകൾ ന്യായമായ വിളകൾ ഭക്ഷ്യവിളകൾ പണമോ വാണിജ്യവിളയോ

ഖാരിഫ് വിളകൾ

മഴക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ (ജൂൺ-ജൂലൈ) വിതച്ച് ദസറ കഴിഞ്ഞ് ശരത്കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ (ഒക്ടോബർ-നവംബർ) പാകമാകുന്ന വിളകളാണിത്. അരി, ജോവർ, ചോളം, സോയാബീൻ, കരിമ്പ്, പരുത്തി, ചണം, മച്ച, നിലക്കടല തുടങ്ങിയവ.

റാബി വിളകൾ

ദസറയ്ക്ക് ശേഷം (ഒക്ടോബർ-നവംബർ) ശരത്കാലത്തിന്റെ വരവോടെ വിതയ്ക്കുകയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ (മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ) ഹോളിക്ക് തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുന്ന വിളകളാണിത്. ഗോതമ്പ്, പയർ, ബാർലി, കടുക്, പുകയില തുടങ്ങിയവ പോലെ.

നിയമാനുസൃത വിളകൾ

ഈ വിളകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികളും പച്ചപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

ഭക്ഷ്യവിളകൾ

ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രധാന പദാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിളകളാണിത്. അരി, ഗോതമ്പ്, ജോവർ, ചോളം, തിന, ചേന, ടർ, മറ്റ് പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ പോലെ.

പണം അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ വിളകൾ

ഭക്ഷണത്തിനായി നേരിട്ട് വളർത്താത്ത വിളകളാണിവ. എന്നാൽ അവ വിറ്റ് പണം ലഭിക്കും. പരുത്തി, ചണം, ചായ, കാപ്പി, എണ്ണക്കുരു, സോയാബീൻ, കരിമ്പ്, പുകയില, റബ്ബർ തുടങ്ങിയവ. 1966-67 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക വികസനത്തിനായുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ, ഹരിതവിപ്ലവത്തിലൂടെ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിച്ചു. അത്യുൽപ്പാദനശേഷിയുള്ള വിത്തുകളുടെയും രാസവളങ്ങളുടെയും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും ഉപയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർധനയെയാണ് ഹരിതവിപ്ലവം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

കൃഷിയുടെ തരങ്ങൾ

നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിരീതികൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

  • ചലിക്കുക കൃഷി തീവ്രമായ കൃഷി ഉപജീവനം കൃഷി ഹോർട്ടികൾച്ചർ കൃഷി വിപുലമായ കൃഷി വാണിജ്യ കൃഷി അക്വാപോണിക്സ് ആർദ്ര ഭൂമി കൃഷി വരണ്ട ഭൂമി കൃഷി

കൃഷിയും ഇന്ത്യൻ കർഷകരും

ഒരു ഇന്ത്യൻ കർഷകന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാഭാസമാണ് മാരകമായിരിക്കുന്നത്. കാർഷികോൽപ്പാദനവും അതിന്റെ പാഴ്വസ്തുക്കളും തന്റെ വിധിയുടെയും ദൗർഭാഗ്യത്തിന്റെയും രേഖയായി കണക്കാക്കി അവൻ നിരാശനാകും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ സഹായത്താൽ അവൻ അലസനായി ഇരിക്കുന്നു. കൃഷി ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ല. കർമ്മം വിധിയെ മാത്രം അനുഗമിക്കുന്നിടത്ത്, ഭാഗ്യമല്ല. അവൻ കാർഷിക ജോലി ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം അനുമാനിക്കുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ ഉൽപാദനം സ്രഷ്ടാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാര്യമാണ്, അത് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാര്യമല്ല. അതിനാൽ, വരൾച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ, മഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോഴോ, ആലിപ്പഴം വീഴുമ്പോഴോ, അവൻ ദൈവവചനം നിശബ്ദമായി വായിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം, അവൻ ഉടനടി എന്തുചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് അവനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിക്കണം, അവൻ പലപ്പോഴും മാരകമായി മാറിക്കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനായി തുടരുന്നു. കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കർഷകനാണ്. കർഷകർ കൃഷിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് കൃഷിക്ക് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം നൽകുന്നു. യാഥാസ്ഥിതികതയും പരമ്പരാഗതവും ഇന്ത്യൻ കർഷകന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതയാണ്. നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ തുടർന്നുവരുന്ന കൃഷിയുടെ ഒരു ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രമാണിത്. അത് തുടർന്നും സ്വീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാഥാസ്ഥിതികതയല്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്താണ്? ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ കർഷകൻ പരമ്പരാഗത സമീപനത്തിന്റെ പരിപോഷകനും സംരക്ഷകനുമാണ്, അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആധുനിക കൃഷിയുടെ വിവിധ മാർഗങ്ങളും ആവശ്യകതകളും മനസ്സിലാക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് ഈ ചതുരംഗ ശാസ്ത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ കർഷകന്റെ പരമ്പരാഗത സമീപനത്തിന്റെ തെളിവാണ്. ഈ രീതിയിൽ, പരമ്പരാഗത തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പരിമിത മൃഗമാണ് ഇന്ത്യൻ കർഷകൻ. അന്ധവിശ്വാസി ആയിരിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ കർഷകന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹത്തായ സവിശേഷത കൂടിയാണ്.അന്ധവിശ്വാസം കാരണം ഇന്ത്യൻ കർഷകൻ വിവിധ സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടയുടനെ കാണുന്നത്. ആധുനിക കൃഷിയുടെ വിവിധ മാർഗങ്ങളും ആവശ്യകതകളും മനസ്സിലാക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് ഈ ചതുരംഗ ശാസ്ത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യൻ കർഷകന്റെ പരമ്പരാഗത സമീപനത്തിന്റെ തെളിവാണ്. ഈ രീതിയിൽ, പരമ്പരാഗത തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പരിമിത മൃഗമാണ് ഇന്ത്യൻ കർഷകൻ. അന്ധവിശ്വാസി ആയിരിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ കർഷകന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹത്തായ സവിശേഷത കൂടിയാണ്.അന്ധവിശ്വാസം കാരണം ഇന്ത്യൻ കർഷകൻ വിവിധ സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

ഹരിതവിപ്ലവത്തിലൂടെ കൃഷി സ്വയംപര്യാപ്തമാകും

ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ്, എന്നാൽ ഈ രാജ്യം വിദേശ അധിനിവേശം കാരണം, ജനസംഖ്യയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവ്, ശരിയായ ജലസേചന സംവിധാനത്തിന്റെ അഭാവം മുതലായവ കാരണം, അത്യാധുനിക ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കഴിവും വിദേശ ഭരണാധികാരികളുടെ ബോധപൂർവമായ രാഷ്ട്രീയവും അടിച്ചമർത്തലും കാരണം, അത് പലതവണ പട്ടിണിക്ക് ഇരയായി. ആളുകൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, രാജ്യത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാനുള്ള ചിന്ത ആരംഭിക്കുകയും ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. പിന്നെ ഹരിതവിപ്ലവം അതിവേഗം ചുറ്റുപാടും പടർന്നു നാടിനെ ഹരിതാഭമാക്കി. അതായത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യം പൂർണമായും സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിച്ചു. ഹരിതവിപ്ലവത്തോടെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കൃഷി മറ്റൊരു സ്ഥാനം കൈവരിച്ചു, അത് കൃഷിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു.

ഉപസംഹാരം

കൃഷിയാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വേരുകൾ, അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും നിരവധി ആളുകളുടെ തൊഴിലും അവസാനിക്കും. കാരണം കൃഷി ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിളയിക്കുന്നതും കർഷകന്റെ ഉപജീവനമാർഗം മാത്രമല്ല, അത് അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവനമാർഗവുമാണ്. ആരുടെ അഭാവം കുടുംബത്തെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസമായിരുന്നു (മലയാളത്തിലെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ എസ്സേ), ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു (ഇന്ത്യൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദി ഉപന്യാസം). നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ഇന്ത്യൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Indian Agriculture In Malayalam

Tags