വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Importance Of Voting In Malayalam

വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Importance Of Voting In Malayalam

വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Importance Of Voting In Malayalam - 3400 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ എഴുതും . ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം കുട്ടികൾക്കും 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം (Essay On Importance Of Voting In Democracy in Malayalam) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളം ആമുഖത്തിൽ

വോട്ട് എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിൽ കുറവല്ല. ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്, ഓരോ പൗരനും തന്റെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പ്രതിനിധിയെ സ്വതന്ത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണ് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കി ശരിയായി വോട്ട് ചെയ്യുക. ഓരോ പൗരനും സ്വന്തം ധാരണയോടെയും ധാരണയോടെയും വോട്ട് ചെയ്യണം. പൗരന്മാർ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗൗരവമായി കാണണം. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ആരു നടത്തണമെന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് തീരുമാനിക്കും. രാജ്യത്തെ പൗരൻ തന്റെ കടമ നിർവഹിക്കുന്നത് വോട്ടിലൂടെയാണ്. വോട്ടിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത് രാജ്യത്തെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സത്യസന്ധനായ ഒരു പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് രാജ്യത്തെ പൗരന്റെ മതം. ഏതുതരത്തിലുള്ള ഭരണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ കൈകളിലാണ്. ഓരോ രാജ്യക്കാരനും തന്റെ വിലയേറിയ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം, അങ്ങനെ ഒരു സുസംഘടിത സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയും. വിവിധ ഗവർണർമാർ, ഒരു വോട്ടിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാണ് ജഡ്ജിമാരെയും പ്രസിഡന്റുമാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ ജനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവ പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

പൗരന്മാരുടെ ശേഷി

എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണം, കാരണം എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ, ആർക്കൊക്കെ ഓഫീസിൽ അധ്യക്ഷനാകണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് പൗരന്മാർക്കുണ്ട്. ഈ രാഷ്ട്രീയ ലോകത്ത് പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇത് അവസരം നൽകുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശവും രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയും ഓരോ പൗരന്റെയും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

വോട്ടിംഗ് പരമപ്രധാനമാണ്

സത്യസന്ധരായ പൗരന്മാരെയാണ് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം. രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. എല്ലാ ജനങ്ങളും തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം കൃത്യമായി പരിഗണിച്ച് വോട്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും രാജ്യത്തിന് നല്ലൊരു ഭരണം ലഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്ത് പൗരന്മാരെ പരമോന്നതരായി കണക്കാക്കുന്നു. ജനങ്ങളേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു ശക്തിയും ഇന്ത്യയിലില്ല. വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഗ്രാമമായാലും നഗരമായാലും എല്ലാ ജനങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലാത്തപക്ഷം നാടിന്റെ പുരോഗതി അപകടത്തിലായേക്കാം. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം, രാജ്യം ശരിയായ കൈകളിലേക്ക് പോകണം, ഈ തീരുമാനം ജനങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൗരന്മാരുടെ അവകാശമാണ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാം. പൗരന്മാർക്ക് ഒരു പ്രാതിനിധ്യാവകാശവും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അവർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താം.

യഥാർത്ഥവും യോഗ്യനുമായ ഒരു പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

അഴിമതി രഹിത സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിനിധിയും സ്ഥാനാർത്ഥിയും നിൽക്കണമെന്ന് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ എപ്പോഴും കരുതുന്നു. കഴിവുള്ള, ശരിയായ മനസ്സുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി രാജ്യത്തോടുള്ള കടമ നിറവേറ്റും. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ സേവിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ യോഗ്യനായ ഭരണാധികാരി. ഇത്തരത്തിൽ അർഹതയുള്ള ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്.

വോട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് തെറ്റ്

വോട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാത്തവർ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രാജ്യം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അത്തരം പ്രതിനിധികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് അവരുടെ ഓഫീസ് തെറ്റായി മുതലെടുക്കുകയും അവർ അഴിമതിക്കാരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അഴിമതിക്കാരായ നേതാക്കൾ കാരണം രാജ്യം ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പൗരന്മാരും വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് അഴിമതിക്കാരായ നേതാക്കൾ അത്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിക്കുന്നത്. വോട്ടിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാതെ, ചില പൗരന്മാർ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ കടിഞ്ഞാൺ തെറ്റായ വ്യക്തിയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനായി പൗരന്മാർ പിന്നീട് പണം നൽകണം.

സത്യസന്ധവും കാര്യക്ഷമവുമായ സർക്കാർ

എല്ലാ ജനങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്താലേ രാജ്യത്തിന് സത്യസന്ധമായ ഭരണം ലഭിക്കൂ. അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആരായിരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.

വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം

ചില കാരണങ്ങളാൽ സർക്കാരിന് അതിന്റെ ഭരണം ശരിയായി നടത്താൻ കഴിയാതെ വരികയും അവരുടെ ജോലിയിൽ രാജ്യവാസികൾ തൃപ്തരാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, വീണ്ടും വോട്ടുചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയതും കർക്കശവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ ഒരു സർക്കാരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വോട്ട് ബോധവൽക്കരണം

വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ജനങ്ങൾ അവരുടെ വസതിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യണം. വോട്ടിംഗ് എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയാം, എന്നിട്ടും ചിലർക്ക് വോട്ടിംഗ് നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു. ഇത് തികഞ്ഞ അശ്രദ്ധയാണ്. ആളുകൾ കുറഞ്ഞ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, തെറ്റായതും സത്യസന്ധമല്ലാത്തതുമായ പ്രതിനിധി രാഷ്ട്രീയ കസേരയിൽ ഇരിക്കും.

വോട്ട് ചെയ്യാത്തത് രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമാണ്

പലപ്പോഴും പലരും വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാത്ത കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. പലർക്കും വോട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വോട്ട് വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. തെറ്റായ സംഘടന സർക്കാർ ഭരണം ഏറ്റെടുത്താൽ സത്യസന്ധതയുടെ പേര് ഇല്ലാതാകും. സർക്കാർ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയാൽ രാജ്യത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടും. രാജ്യം വികസിക്കില്ല. രാജ്യതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സർക്കാരിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

വോട്ടിംഗ് പ്രായം

പതിനെട്ട് വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള പൗരന്മാർക്ക് വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാം. വോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം.

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വിജയിക്കാൻ സ്വന്തം തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു. എല്ലായിടത്തും പോയി അവരെക്കാൾ മികച്ച സർക്കാർ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ

വോട്ടിംഗിൽ, എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വോട്ടുചെയ്യാം. അത് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒരേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യരുത്. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. വോട്ട് പിടിക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൂടുതൽ വോട്ട് നേടുന്നു. കൂടുതൽ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അതേ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കും. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നിടത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകരുത്.

രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു

യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കൂടുതൽ വോട്ട് നേടുന്നയാൾക്ക് സംസ്ഥാന-ദേശീയ തലത്തിൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ തീരുമാനമാണ്, അതിനാൽ ആളുകൾ ഇത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കണം.

വോട്ടർക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം

വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സർക്കാർ കൈപ്പറ്റിയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വോട്ടർ കൈവശം വയ്ക്കണം. വോട്ടുചെയ്യാൻ, ഒരു വോട്ടർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ അവന്റെ / അവളുടെ പേര് പരിശോധിക്കണം. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വോട്ടറുടെ പേര് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വോട്ടർ ഐഡി കാർഡും വോട്ടർ സ്ലിപ്പും വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വോട്ടർ കയ്യിൽ കരുതണം.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയം

ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്താലേ ജനാധിപത്യം വിജയിക്കൂ. നാടിന്റെ പുരോഗതിക്കായി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗമിക്കുന്നില്ലെന്ന് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. ആളുകൾ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ സജീവമാണ്. ഇന്റർനെറ്റിലെ വാർത്തകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെക്കുറിച്ചും സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ ആളുകൾ സമയമെടുക്കണം. എല്ലാവരുടെയും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ് വോട്ട്. ഇത് എല്ലാ ജനങ്ങളും സ്വമേധയാ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി. വോട്ട് ചെയ്ത് ശരിയായ സർക്കാരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ലോകത്തിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സർക്കാരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവകാശം ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. നാം അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും വേണം. മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും വോട്ട് ചെയ്യുകയും അവരുടെ അവകാശം ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. ശരിയായ വോട്ട് വിനിയോഗത്തിൽ മാത്രമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി

ഉപസംഹാരം

തൊഴിലില്ലായ്മ, ദാരിദ്ര്യം, അനുദിനം ഉയരുന്ന പണപ്പെരുപ്പം തുടങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും തടയാൻ ശരിയായ പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ വോട്ടിംഗിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കണം, അതിലൂടെ അവരുടെ ഒരു വോട്ടിന് രാജ്യത്തെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വോട്ടിന് രാജ്യത്തിന്റെ വിധി മാറ്റാൻ കഴിയും. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം ആദ്യം ജനങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്. ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കും.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ) രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദി ഉപന്യാസം (ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ) ദേശീയ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ദേശീയ ഐക്യ ലേഖനം മലയാളത്തിൽ)

അതിനാൽ ഇത് ജനാധിപത്യത്തിലെ വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസമായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ഉപന്യാസം, ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


വോട്ടിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Importance Of Voting In Malayalam

Tags