വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Education In Malayalam

വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Education In Malayalam

വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Education In Malayalam - 3200 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം എഴുതും . വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉപന്യാസം കുട്ടികൾക്കും 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം) ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

മലയാളം ആമുഖത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജന്മാവകാശമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം അമൂല്യമായ അറിവാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, അത് അവനെ മാന്യനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും വിദ്യാസമ്പന്നനുമായ ഒരു പൗരനാക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ്, അതിന്റെ സഹായത്തോടെ മനുഷ്യന് ലോകത്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദുരാചാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരാൾ വീടും ഓഫീസും ചിട്ടയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവന്റെ തണലിൽ എല്ലാവർക്കും അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. അറിവിനേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വീട്ടിലും സ്കൂളിലും ആദ്യം മുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം. വിദ്യാഭ്യാസം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം

ശിക്ഷ എന്ന സംസ്‌കൃത ധാതുവിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

മഹാന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിർവചനം

മനുഷ്യനെ അവന്റെ ചങ്ങലകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വഴിത്തിരിവിലും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് ഭഗവദ്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വികാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടിയെ ആത്മീയമായും ബൗദ്ധികമായും ശാരീരികമായും വികസിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ അവരുടെ സ്വാർത്ഥത നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ടാഗോർ ജി പറഞ്ഞിരുന്നു. ജോലി നേടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പരീക്ഷ പാസാകാൻ കുട്ടികൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ 1964 അനുസരിച്ച്, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പുരോഗതിയുടെ ശക്തമായ മാർഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം.

ബാല്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം

കുട്ടികളുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് നടക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അച്ചടക്കവും സമയബന്ധിതമായ ജോലിയും ആദ്യം മുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവിധ വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകുന്നു. കുട്ടികളെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യസ്നേഹം, സദാചാര ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ കുട്ടികളിൽ വികസിക്കുന്നു. മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാനും മര്യാദയോടെ സംസാരിക്കാനും ജനനം മുതൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്‌കൂളിൽ പോയാണ് കുട്ടികൾ ബാക്കി വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത്.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കോളേജുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ശേഷം ഒരാൾക്ക് ഔപചാരിക ബിരുദം ലഭിക്കും. ഒരു ഔപചാരിക ബിരുദം നേടിയ ശേഷം, ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസവും ബിരുദവും നേടിയ ശേഷം ഒരാൾക്ക് ഡോക്ടർ, വക്കീൽ, അധ്യാപകൻ തുടങ്ങിയവയാകാം. നല്ലതും കൃത്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം കോളേജിൽ പോകുന്നതിലൂടെ മാത്രമല്ല, അവരുടെ കുലീനവും ശരിയായതുമായ ചിന്തയിലൂടെ കൂടിയാണ്. ഇക്കാലത്ത് ആളുകൾ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം സ്വയം പൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണെന്ന് കരുതുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, സംസ്‌കൃതം, സംഗീതം, നൃത്തം, യോഗ, ചിത്രകല തുടങ്ങി എല്ലാ വിഷയങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അറിവിനെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

തൊഴിൽ അവസരം

വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ശേഷം ഒരാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ജോലി ചെയ്ത ശേഷം, അവന്റെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തൊഴിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ആത്മാഭിമാനത്തോടെയും ആത്മാഭിമാനത്തോടെയും ജീവിതം നയിക്കുന്നു. വിദ്യാസമ്പന്നനും സ്വാശ്രയനുമായ ഒരു വ്യക്തിയെ സമൂഹം എപ്പോഴും വിലമതിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും മൗലികാവകാശം

വിദ്യാഭ്യാസം നേടി എല്ലാവരെയും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 എ പ്രകാരം ആറു മുതൽ പതിനാലു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള നിയമമുണ്ട്. ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ, എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ തുല്യ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ലോകത്തെ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്തവരെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ. ഇപ്പോഴും ഗ്രാമത്തിൽ ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു. പഠനത്തിൽ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസവും മനുഷ്യവികസനവും

ജീവിതനിലവാരം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വ്യക്തിയെ ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചറിയാനും ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വ്യക്തിപരവുമായ വികസനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ എല്ലാവരെയും ഉത്തരവാദിത്തബോധമുള്ള മനുഷ്യരാക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ജീവിത പുരോഗതി ശരിയായതും ശരിയായതും ശരിയായതുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജീവിതം വിജയകരമാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് അധ്യാപകനോ അധ്യാപകനോ ആണ്. ജീവിതത്തിൽ ഏത് മേഖലയിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ജീവിതത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ആളുകളുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ആധുനിക യുഗത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യന്റെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവനിൽ യുക്തിബോധം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിലൂടെ, ഒരു വ്യക്തി പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ചിന്ത നിലനിർത്തുകയും പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് അറിയാം. പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവൻ തന്റെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരാൾ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ

  • ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം

ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം

സ്കൂളുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, കോളേജുകൾ തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത്. ഇതിൽ വ്യവസ്ഥാപിതവും അധ്യാപനവുമായ രീതികളോടെയാണ് അധ്യാപകർ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത്. അത്തരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അധ്യാപകർ ചിട്ടയായ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം

ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യവുമില്ല. ഇത് ഒരുതരം ക്രമരഹിതമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. വ്യവസ്ഥാപിതമായി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ അയൽപക്കത്തുനിന്നും പലതും പഠിക്കുന്നു. കുടുംബം, സമൂഹം, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ എന്നിവയാണ് അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന മാധ്യമങ്ങൾ. കുട്ടികളുടെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസം അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്.

ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം

അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും നിസ്സഹായരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ലളിതവും വഴക്കമുള്ളതുമാണ്. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കീഴിൽ, മുതിർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം, തുറന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, അതായത് തുറന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ വരുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സമയവും വ്യവസ്ഥയും സ്ഥലവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

ഉപസംഹാരം

എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇന്ന് രാജ്യത്തെ സാഹചര്യം മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വിദ്യാസമ്പന്നരും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരുമാണ്. ദരിദ്രനായാലും പണക്കാരനായാലും എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു. ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്. എല്ലാ ആളുകളും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാകുമ്പോൾ, തീർച്ചയായും രാജ്യം പുരോഗതി പ്രാപിക്കും, അത് തുടരും.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • അധ്യാപകദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം എന്റെ സ്കൂളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (എന്റെ സ്കൂൾ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ) ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ലൈബ്രറി ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ)

അതിനാൽ ഇത് മലയാളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസമായിരുന്നു, മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Education In Malayalam

Tags