അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Discipline In Malayalam

അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Discipline In Malayalam

അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Discipline In Malayalam - 4000 വാക്കുകളിൽ


ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം എഴുതും . അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉപന്യാസം കുട്ടികൾക്കും 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

മലയാളം ആമുഖത്തിൽ അച്ചടക്ക ഉപന്യാസം

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയായി ജീവിക്കാനും നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും രാജ്യത്തെയും വികസിപ്പിക്കാനും ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. അതിനാൽ അച്ചടക്കത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കണം. പ്രകൃതി എങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തിലാണെന്ന് നാം കാണുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അവരുടെ സമയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നു, ഭൂമി അതിന്റെ സ്ഥിരമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു, എല്ലാ ഋതുക്കളും ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി വരുന്നു, മരങ്ങളും ചെടികളും നമുക്ക് പഴങ്ങളും പൂക്കളും നൽകുന്നു. ജീവിതത്തിനായി. അവരിൽ ഒരാൾ ഈ നിയമം ലംഘിച്ച് ഒരു ദിവസം പോലും തന്റെ ജോലി നിർത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?... നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം താറുമാറാകും. പ്രകൃതിക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്കും അച്ചടക്കം വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് "ആത്മനിയന്ത്രണം, അച്ചടക്കവും ത്യാഗവും കൂടാതെ സമാധാനവും മോക്ഷവും നേടാനാവില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും സമ്മർദത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ചടക്കം പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല.

അച്ചടക്കത്തിന്റെ അർത്ഥം

അച്ചടക്കം എന്ന വാക്ക് അനു, ഭരണം എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നതാണ്. അനു എന്നാൽ പിന്തുടരുക, ഭരിക്കുക എന്നാൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അച്ചടക്കത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ അതോ മുതിർന്നവർ പറയുന്നതാണോ അച്ചടക്കം? അഥവാ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതാണ് അച്ചടക്കം. അപ്പോൾ എല്ലാം സ്വന്തം നിലയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ അച്ചടക്കമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമോ? അച്ചടക്കം എന്നതിനർത്ഥം സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നല്ല, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യാനും ശരിയായത് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഏതൊരു വ്യക്തിയും തന്റെ എല്ലാ ജോലികളും നിയമങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അച്ചടക്കം. കുട്ടികൾ അച്ചടക്കം പഠിക്കുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്നും അച്ഛനിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നുമാണ്. നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സ് ചഞ്ചലമായ കുതിരയെപ്പോലെയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വിനാശകരമായിരിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു, മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നാം വികാരങ്ങളെയും മനസ്സിന്റെ ആജ്ഞകളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും അവയെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവർ സ്വയം അച്ചടക്കം നേടും. "എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ. അച്ചടക്കത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവർ അവിടെ വലിയവരാകുന്നു. അതായത്, ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ വിജയികളും മഹാന്മാരും ആകുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമാകും.

എന്തുകൊണ്ട് അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണ്?

അച്ചടക്കമാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തി, അവന്റെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും ശോഭയുള്ളവനും സന്തുഷ്ടനുമായി മാറുന്നു. രാജ്യത്തും സമൂഹത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നു, ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറുന്നു. നേരെമറിച്ച്, നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ഒരാൾ, അവന്റെ ജീവിതം ഇരുണ്ടതായി മാറുന്നു, അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരമൊരു വ്യക്തിയെ ആരും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, അയാൾ സ്വയം അപകർഷതാ കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ട് വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ മറിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, മഹാന്മാരും വിജയിച്ചവരും അത്തരം വിജയം നേടിയിട്ടില്ലെന്ന്. കഠിനാധ്വാനവും അച്ചടക്കവുമാണ് അവരുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെയാണ് സംയമനവും അച്ചടക്കവും എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ചടക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് എത്ര തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ആ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലികൾ തുടർച്ചയായി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അച്ചടക്കം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സംയമനം കൂടിയേ തീരൂ, കാരണം സേവന മനോഭാവം, മനഃസമാധാനം, കർമ്മം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സംയമനത്തിൽ നിന്നും അച്ചടക്കത്തിൽ നിന്നുമാണ്. അച്ചടക്കമുള്ള മനുഷ്യൻ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുകയും തന്റെ എല്ലാ ജോലികളും പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തോടെ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏത് മേഖലയായാലും എല്ലാ മേഖലയിലും ഭരണം നടത്തുന്നത് സ്വയം അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണെന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ലളിതമായ ജോലി ചെയ്താലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്താലും, നിങ്ങൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക. എല്ലാത്തരം ജോലികളും വിജയകരമായി നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനായി അച്ചടക്കം പാലിക്കണം. അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് നല്ല വർത്തമാനമോ നല്ല ഭാവിയോ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ചാണക്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം അച്ചടക്കം പഠിക്കുന്നു. അതായത് ആദ്യം അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്ത ഒരാൾ പിന്നീട് അച്ചടക്കമില്ലായ്മ മൂലം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നേടുന്നതിന് നാമെല്ലാവരും അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയും ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഓട്ടമെല്ലാം പാഴാകുന്നു. അതേസമയം, അച്ചടക്കത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുകയും അവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. പിന്നീട് അച്ചടക്കമില്ലായ്മ മൂലം പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നേടുന്നതിന് നാമെല്ലാവരും അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയും ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഓട്ടമെല്ലാം പാഴാകുന്നു. അതേസമയം, അച്ചടക്കത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുകയും അവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. പിന്നീട് അച്ചടക്കമില്ലായ്മ മൂലം പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നേടുന്നതിന് നാമെല്ലാവരും അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയും ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഓട്ടമെല്ലാം പാഴാകുന്നു. അതേസമയം, അച്ചടക്കത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുകയും അവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നേടുന്നതിനും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നാമെല്ലാവരും അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഓട്ടമെല്ലാം പാഴാകുന്നു. അതേസമയം, അച്ചടക്കത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുകയും അവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നേടുന്നതിനും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നാമെല്ലാവരും അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഓട്ടമെല്ലാം പാഴാകുന്നു. അതേസമയം, അച്ചടക്കത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കുകയും അവർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.

കുട്ടികളിൽ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുക

കുട്ടികൾ കളിമണ്ണ് പോലെയാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രൂപത്തിലും അവരെ വാർത്തെടുക്കാം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, അതിന്റെ സ്വാധീനം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അതേ സമയം, അവർക്ക് ശരിയായ പാത കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അവർ വഴി തെറ്റിപ്പോകും. കുട്ടികൾ ആദ്യം അച്ചടക്കം പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, മുതിർന്നവർ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ പെരുമാറ്റം, പ്രവൃത്തി, പെരുമാറ്റം എന്നിവ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ തന്നെ അച്ചടക്കത്തിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളും അവരെ പിന്തുടരുകയും അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ അച്ചടക്കമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, ആ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കും മോശം ഫലം ഉണ്ടാകും, അവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. ഒരു കുട്ടി സ്‌കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് അച്ചടക്കം കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രം രൂപപ്പെടുന്നത്. സ്‌കൂളിലും അദ്ധ്യാപകരിൽ നിന്നും പഠിച്ച് എന്ത് പഠിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കും. അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ, പ്രോത്സാഹജനകവും അച്ചടക്കമുള്ളതുമായ ഒരു ചുറ്റുപാട് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കവും മാതൃകാപരമായ വ്യക്തിത്വവുമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറുന്നു. അച്ചടക്കമുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടി സദ്ഗുണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും കുട്ടിക്കാലത്ത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും അന്തരീക്ഷവും കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം വളരെ മോശമാണ്. അത്തരമൊരു കുട്ടിക്ക് അച്ചടക്കം പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല ഉയർന്ന അഹങ്കാരത്തോടെ ഏകപക്ഷീയമായ രീതിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള ഫലങ്ങൾ വളരെ മോശമാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി കള്ളനോ കൊള്ളക്കാരനോ മറ്റേതെങ്കിലും കുറ്റവാളിയോ ആകാം, കാരണം അച്ചടക്കമില്ലായ്മ കാരണം അവനിൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ വീഴുകയും നല്ലതും ചീത്തയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളും അധ്യാപകരെ പിന്തുടരുന്നു, നല്ല വ്യക്തിത്വവും അച്ചടക്കവും ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ തന്നെ അങ്ങനെ പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ, അതിനാൽ കുട്ടി അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അനുസരിക്കില്ല. അതിനാല് അവരുടെ ആദര് ശ സ്വഭാവം കുട്ടികളില് പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അധ്യാപകര് പെരുമാറേണ്ടത്.

രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അച്ചടക്കം

ഏതൊരു രാജ്യവും അതിന്റെ പൗരന്മാരാൽ നിർമ്മിതമാണ്. സമൂഹം വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ്, രാജ്യം സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അച്ചടക്കമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിൽനിന്നും രാജ്യത്തുനിന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ താനേ കുറയും. ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിന്റേതായ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ട്. നാമെല്ലാവരും ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം അവ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഈ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിലൂടെ, നമ്മൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ ദോഷം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം പുരോഗമിക്കേണ്ട, ആരെങ്കിലും ഭരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അതിൽ തന്നെ അച്ചടക്കം. അതായത്, ഏത് രാജ്യവും അത് ഭരിക്കുന്നവരും, പക്ഷേ ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ അച്ചടക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാവില്ല.

ഉപസംഹാരം

അച്ചടക്കം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനാൽ, നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചും അച്ചടക്കങ്ങൾ പാലിച്ചും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെയും പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകണം. നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറകളും നമ്മിൽ നിന്ന് നല്ല പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മനോഹരമാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഇത് അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസമായിരുന്നു, അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Discipline In Malayalam

Tags