പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Books In Malayalam

പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Books In Malayalam

പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Books In Malayalam - 2900 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം എഴുതും . പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം കുട്ടികൾക്കും 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്ടിനായി പുസ്തകത്തിൽ (മലയാളത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം) എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

മലയാളം ആമുഖത്തിൽ പുസ്തക ഉപന്യാസം

കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിവിന്റെ കലവറയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ശരിയായ പാത കാണിച്ചുതരുന്നതാണ് പുസ്തകം. ഇന്ന് വിപണിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. പുസ്തകങ്ങളാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇംഗ്ലീഷ്, ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ലോകത്ത് എണ്ണമറ്റ ഭാഷകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. മതപരമായ, ചരിത്രപരവും ആത്മീയവുമായ പുസ്തകങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനാകും. നമുക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയത്തിനനുസരിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാം. ജീവിതത്തിന്റെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഇന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല. പുസ്തകം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ്. പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ മനുഷ്യനെ സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളിലും സഹായിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. സംഗീതവും നൃത്തവും മനുഷ്യനെ രസിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിനോദത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ്. എന്നാൽ പുസ്‌തകങ്ങൾ വിനോദത്തിന്റെ വലിയ ഉറവിടമാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ്. എന്നാൽ പുസ്‌തകങ്ങൾ വിനോദത്തിന്റെ വലിയ ഉറവിടമാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ്.

അറിവിന്റെ ഉറവിടം പുസ്തകങ്ങൾ

എല്ലാ മേഖലകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അറിവ് നേടുന്നതിന് നമുക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വയം പര്യാപ്തനാക്കുന്നു. പുസ്‌തകങ്ങൾ അറിവിന്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്രോതസ്സും അറിവ് നേടാനുള്ള എളുപ്പവഴിയുമാണ്. ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മതഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഴയ എല്ലാ ചരിത്രകഥകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഗീത, രാമായണം തുടങ്ങിയ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കും. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ, ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും, മതവും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പുസ്തകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അറിവിന്റെ വിളക്ക് പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പാത കാണിക്കുന്നു. പുസ്‌തകങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെയും പ്രചാരണത്തിന്റെയും ഉപാധികളാണ്.

പുസ്തകങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

വിഷയ സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങൾ, കവിതകൾ, കഥകൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, സാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ ചിത്രകഥകൾ, കോമിക് തമാശകൾ, ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി തരം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികൾ കോമിക്സ് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ചില ആളുകൾ ആവേശകരമായ കഥകൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പലർക്കും പുസ്തകമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരക്കാർ അവരുടെ വീടുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈബ്രറി നിർമ്മിക്കുന്നു.

പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവസാനിക്കുന്നില്ല

നിരവധി എഴുത്തുകാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അവരുടെ രചനകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. തുളസീദാസ്, പ്രേംചന്ദ്, മഹാദേവി വർമ്മ, രാംധാരി സിംഗ് ദിനകർ തുടങ്ങി നിരവധി മഹാനായ എഴുത്തുകാർ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നമുക്ക് അറിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം എഴുത്തുകാരും നമ്മോടൊപ്പമില്ല, പക്ഷേ അവർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും പുസ്തകങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുമ്പും ഇന്നും പുസ്തകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

മുൻകാലങ്ങളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിരുന്നത് പ്രസ്സ് ആയിരുന്നില്ല. പുരാണകാലത്ത് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ. അക്കാലത്ത് ഭോജ്പത്രയിൽ എഴുതിയാണ് അറിവ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. കൈയെഴുത്തു പുസ്തകങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ലഭ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ചില ഭാഷകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. എണ്ണമറ്റ ഭാഷകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ആളുകൾക്ക് അവർക്കാവശ്യമുള്ള ഏത് ഭാഷയിലും പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാനും വായിക്കാനും കഴിയും. പുസ്‌തകങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് മുൻതലമുറയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

വ്യക്തിത്വത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം

പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെ മാറ്റുന്നു. അവർ ഒരുപാട് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഒരാൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കും. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു, അതുമൂലം അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കാൻ അയാൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നു.

ഏകാന്തതയുടെ കൂട്ടുകാരൻ

മനുഷ്യൻ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ, പുസ്തകങ്ങൾ എപ്പോഴും അവനെ അനുഗമിക്കും. ഏകാന്തത തുടച്ചുനീക്കാൻ പുസ്തകങ്ങളേക്കാൾ മികച്ച മാർഗമില്ല.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ബിരുദം മാത്രമല്ല, അറിവും നേടുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്കൂളുകളിൽ ലൈബ്രറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറികളിൽ ലഭ്യമാണ്. ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പൗരശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക തരം പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളില്ലാതെ അയാൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനാവില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ.

പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും രചയിതാവിന്റെ പങ്കും

പുസ്തകം എഴുതുന്ന വ്യക്തിയെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രചയിതാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. എഴുത്തുകാർ അവരുടെ അറിവുകൾ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. എഴുത്തുകാർ അവരുടെ വികാരങ്ങളും ഭാവനകളും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എഴുത്തുകാരുടെ മികച്ച സൃഷ്ടികളെ ആളുകൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. പല പ്രശസ്തരും മികച്ച സാഹിത്യകാരന്മാരും ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമില്ല, പക്ഷേ അവർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നു, എന്നും നിലനിൽക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം വളർത്തിയിരുന്നു.

ഓൺലൈൻ ബുക്ക് യുഗം

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഈ ലോകത്ത് ആളുകൾ ഓൺലൈനിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾക്കും അറിവുകൾക്കുമായി ആളുകൾ Google തിരയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്, അതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്റർനെറ്റ് കാരണം ഇന്ന് ചിലർ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാറില്ല. ഓൺലൈനായി പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ടും ഇന്നും പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരാൾക്ക് വായനയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പണമില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അടുത്തുള്ള ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പുസ്തകം വായിക്കാം.

ഉപസംഹാരം

പഴയ കാലം മുതൽ പുതിയ കാലം വരെയുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും അറിവുകളും പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പുസ്തകങ്ങളില്ലാതെ മനുഷ്യൻ നിരക്ഷരനായിരിക്കുക മാത്രമല്ല അവന്റെ ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിൽ ശരിയും തെറ്റും നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനും ആകാനും നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ഗ്രന്ഥശാലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിലെ ലൈബ്രറി ഉപന്യാസം)

അതിനാൽ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം ഇതായിരുന്നു, പുസ്തകത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു (ഹിന്ദി എസ്സേ ഓൺ ബുക്ക്സ്). നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Books In Malayalam

Tags