മയിലിൽ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Peacock In Malayalam

മയിലിൽ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Peacock In Malayalam

മയിലിൽ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Peacock In Malayalam - 1500 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമുക്ക് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മയിലിൽ 10 വരികളുണ്ട് ( മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പീക്കോക്കിലെ 10 വരികൾ ) ) എഴുതും. സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ 10 പോയിന്റുകൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എഴുതിയതാണ്. കാടുകളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മയിൽ വളരെ മനോഹരമായ പക്ഷിയാണ്. മയിലിന് നിരവധി പ്രത്യേകതകൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്, മയിലുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുണ്ട്. മയിൽ മഴക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മഴക്കാലത്തിന്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് മയിൽ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു. മയിലുകളെ കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അവ ഒരിക്കലും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണില്ല, ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളിലും മരങ്ങൾക്കിടയിലും ജീവിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി എന്ന ബഹുമതി മയിലിന് ലഭിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അത്ഭുതകരമായ പക്ഷി മയിലിനെക്കുറിച്ച് 10 വരികൾ എഴുതാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ മയിലിൽ എഴുതാൻ പോകുന്ന 108 ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ കാണാം. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • മയിലിൽ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ 5 വരികൾ മയിലിൽ മലയാളത്തിൽ

മലയാളത്തിൽ മയിലിലെ 10 വരികൾ


  1. മയിൽ വളരെ മനോഹരമാണ്, മയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി കൂടിയാണ്. മയിൽപ്പീലി തന്റെ കിരീടത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ഇത് ശിവന്റെ പുത്രനായ കാർത്തികെയുടെ വാഹനമാണ്. മില്ലറ്റ് ധാന്യങ്ങൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും പുറമെ പ്രാണികളെയും ഭക്ഷിക്കുന്ന സർവ്വഭുമി പക്ഷിയാണ് മയിൽ. 1963 ജനുവരി 26നാണ് മയിലിന് ദേശീയ പക്ഷി പദവി ലഭിച്ചത്. മയിൽപ്പീലി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചൂൽ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഹോം ശ്രീകോവിലുകളിലും ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത് മയിലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം മഴ വരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് മയിലിന്റെ ശബ്ദം. മയിലിന് ഭാരം കൂടുതലാണ്, അതിനാൽ അത് വളരെ ഭാരമുള്ളതാണ്, അതിനാൽ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ചെറിയ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. മയിലിന്റെ കഴുത്ത് നീളവും കട്ടിയുള്ളതുമാണ്, തലയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ചിഹ്നമുണ്ട്. കാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതും വലുതുമായ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും മയിലുകൾ ഒരു കൂട്ടമായി കാണാം. നീളമുള്ള ചിറകുകളും നീല നിറവുമുള്ള ഒരു മയിൽ ഒരു ആണ്, അതേസമയം ചെറിയ വാലും ഇളം പച്ചയും വെള്ളയും ഉള്ള മയിൽ ഒരു പെൺമയിലാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

മലയാളത്തിൽ മയിലിൽ 5 വരികൾ


  1. മയിലിന്റെ ശരീരവും വലുതും ഭാരവുമാണ്, എന്നാൽ മയിലിന്റെ കാലുകൾ നീളമുള്ളതും നഖങ്ങളും വളരെ വലുതുമാണ്. ഒരു മയിലിന്റെ ആയുസ്സ് 10 മുതൽ 25 വർഷം വരെയാണ്. മയിലിനെ കർഷകന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് വയലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രാണികളെ ഭക്ഷിച്ച് വിളയെ രക്ഷിക്കുന്നു. നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ, മയിൽ അതിന്റെ തൂവലുകൾ തുറക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അർദ്ധവൃത്താകൃതി രൂപം കൊള്ളുന്നു, കാഴ്ച കാണാൻ വളരെ ആകർഷകമാണ്. മയിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പക്ഷിയാണ്, ഇത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായതിനാൽ അതിനെ വേട്ടയാടുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

ഇംഗ്ലീഷിൽ പീക്കോക്കിലെ 10 വരികൾ


  1. മയിൽ വളരെ മനോഹരമാണ്, മയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി കൂടിയാണ്. മയിൽപ്പീലി തന്റെ കിരീടത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ഇത് ശിവന്റെ പുത്രനായ കാർത്തികെയുടെ വാഹനമാണ്. പ്രാണികൾ, നിശാശലഭങ്ങൾ മുതലായവ ഭക്ഷിക്കുന്ന സർവ്വവ്യാപിയായ പക്ഷിയാണ് മയിൽ. തിനയും പഴവും കൂടാതെ. 1963 ജനുവരി 26-ന് മയിലിന് ദേശീയ പക്ഷി പദവി ലഭിച്ചു. വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമ വൃത്തിയാക്കാൻ മയിൽപ്പീലി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചൂൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത് മയിലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം, മയിൽ മഴയുടെ അടയാളമാണ്. മയിലിന് ധാരാളം ഭാരമുണ്ട്, അത് വളരെ ഭാരമുള്ളതാണ്, അതിനാൽ ഒരു ചെറിയ വിമാനത്തിൽ അവൻ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു. മയിലിന് നീളവും കട്ടിയുള്ളതുമായ കഴുത്തും തലയിൽ ഒരു ചെറിയ ചിഹ്നവുമുണ്ട്. കാട്ടിലോ ചെറുമരങ്ങളിലോ മയിലിനെ പലപ്പോഴും കൂട്ടമായി കാണാം.

ഇംഗ്ലീഷിൽ പീക്കോക്കിലെ 5 വരികൾ


  1. മയിലിന്റെ ശരീരം വലുതും ഭാരമുള്ളതുമാണ്, കൂടാതെ മയിലിന്റെ കാലുകൾ നീളമുള്ളതും നഖങ്ങൾ വളരെ വലുതുമാണ്. 10 മുതൽ 25 വർഷം വരെയാണ് മയിലിന്റെ ആയുസ്സ്. മയിലിനെ കർഷകന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നു, കാരണം അത് വയലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രാണികളെ തിന്ന് വിളയെ രക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ മയിൽ അതിന്റെ ചിറകുകൾ തുറക്കുന്നു, ഈ ദൃശ്യം കാണുന്നത് വളരെ മനോഹരമാണ്. മയിൽ വളരെ മനോഹരമായ പക്ഷിയാണ്, ഇത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ, കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായതിനാൽ അതിനെ വേട്ടയാടുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • പശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ദേശീയ പക്ഷി മയിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ

അതിനാൽ മയിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ 10 വരികൾ ഇതായിരുന്നു. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള പീക്കോക്കിലെ 10 വരികൾ (മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പീക്കോക്കിലെ 10 വരികൾ) നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


മയിലിൽ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Peacock In Malayalam

Tags