ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Lord Krishna In Malayalam

ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Lord Krishna In Malayalam

ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Lord Krishna In Malayalam - 2000 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും 10 വരികൾ എഴുതും ( മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ ). സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ 10 പോയിന്റുകൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എഴുതിയതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പല കഥകളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ വായിക്കുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഗീത മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വളരെ വികൃതിയായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാരണം അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ വിഷമിക്കേണ്ടിവന്നു, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ അതേ വികൃതിയും വികൃതിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഇന്ന് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • 10 വരികൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ

മലയാളത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ


  1. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വളരെ ചഞ്ചലപ്രകൃതനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ വിളിക്കുന്നു. കന്ഹ, മാധവ്, ബാലി, ഗോപാൽ, കൃഷ്ണമുരാരി തുടങ്ങിയ മനോഹരമായ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടെ 108 ശ്രീകൃഷ്ണനാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പേര് ദേവകി എന്നും അച്ഛന്റെ പേര് വസുദേവൻ എന്നും ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രസവിച്ചു, പക്ഷേ അവനെ വളർത്തിയ അമ്മ യശോദയും അച്ഛൻ നന്ദയുമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ദൈവമാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ കണക്കാക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രധാന ദേവന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ, മഹാവിഷ്ണു ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷകനും സംരക്ഷകനുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മഥുരയിലെ തടവറയിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഓടക്കുഴൽ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹം ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നത് വളരെ മധുരമായി ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓടക്കുഴൽ ശ്രവിച്ച എല്ലാവരും ഓടക്കുഴലിന്റെ രാഗത്തിൽ മയങ്ങി. ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ മഖനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, കുട്ടിക്കാലത്ത് അവൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മഖനെ മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനു ബലരാമൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ശേഷനാഗിന്റെ അവതാരമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു, അവന്റെ നിറം മേഘാവൃതമായിരുന്നു, അതേ സമയം അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ പീതാംബരൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ആരുടെ പേരാണ് ബലരാമൻ, അദ്ദേഹം ശേഷനാഗിന്റെ അവതാരമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു, അവന്റെ നിറം മേഘാവൃതമായിരുന്നു, അതേ സമയം അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ പീതാംബരൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ആരുടെ പേരാണ് ബലരാമൻ, അദ്ദേഹം ശേഷനാഗിന്റെ അവതാരമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം മേഘാവൃതമായിരുന്നു, അതേ സമയം അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ പീതാംബരൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ മലയാളത്തിൽ


  1. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മയിൽ തൂവലുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവന്റെ കിരീടത്തിൽ എപ്പോഴും മയിൽപ്പീലി ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ അമ്മാവനായ കംസനെ വധിച്ചതിലൂടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനങ്ങളെ അവരുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹത്തായ സംഭാവന മഹാഭാരതത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരെ പിന്തുണച്ച് അവർക്ക് വിജയം നൽകി. ഇന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും പുണ്യസ്ഥലമായ ദ്വാരകയുടെ രാജാവായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ


  1. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വളരെ ചഞ്ചലനായിരുന്നു, വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടു. കന്ഹ, മാധവ്, ബാലി, ഗോപാൽ, കൃഷ്ണമുരാരി തുടങ്ങിയ മനോഹരമായ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടെ 108 പേരുകൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രസവിച്ച അമ്മ ദേവകിയും പിതാവിന്റെ പേര് വസുദേവനുമാണ്, പക്ഷേ അവനെ വളർത്തിയത് അമ്മ യശോദയും അവളുടെ അച്ഛൻ നന്ദയുമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവമാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ കണക്കാക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രധാന ദൈവങ്ങളിലൊന്നാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ, മഹാവിഷ്ണു ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മഥുരയിലെ തടവറയിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനു പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓടക്കുഴൽ കേട്ട് എല്ലാവരും മയക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മഖൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മഖനെ മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനു ബലരാമൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ശേഷനാഗിന്റെ അവതാരമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു, അവന്റെ നിറം മേഘാവൃതമായിരുന്നു, അതേ സമയം അവൻ എപ്പോഴും മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു, അതിനാൽ അവനെ പീതാംബരൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ


  1. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മയിൽ തൂവലുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിരീടത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു മയിൽപ്പീലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ അമ്മാവനായ കംസനെ വധിക്കുകയും അവരുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാഭാരതത്തിലും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹത്തായ സംഭാവനയുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരെ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഇന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ദ്വാരക നഗരത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ഗൗതം ബുദ്ധനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

സുഹൃത്തുക്കളേ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജീവിതകഥ വളരെ വലുതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ കഥകളും വിവരങ്ങളും 10 മുതൽ 15 വരികളിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും, 10 മുതൽ 15 വരെ വരികളിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് പരമാവധി നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ 10 വരികൾ ഇതായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ശ്രീകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Lord Krishna In Malayalam

Tags