ഹോളി ഫെസ്റ്റിവലിലെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Holi Festival In Malayalam

ഹോളി ഫെസ്റ്റിവലിലെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Holi Festival In Malayalam

ഹോളി ഫെസ്റ്റിവലിലെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Holi Festival In Malayalam - 1100 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹോളിയെക്കുറിച്ച് 10 വരികൾ എഴുതും (മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹോളിയിലെ 10 വരികൾ) . സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ 10 പോയിന്റ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹോളിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഉപന്യാസം എഴുതണമെങ്കിൽ, അത് ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രധാന വിവരങ്ങളും 10 വരികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അധികം സമയം പാഴാക്കാതെ ഹോളി ആഘോഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ 10 പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • ഹോളി ഫെസ്റ്റിവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ 5 വരികൾ മലയാളത്തിൽ

മലയാളത്തിൽ ഹോളി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ


  1. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനവും പുരാതനവുമായ ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹോളി. ഹോളി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉത്സവമാണ്. നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവം എന്നും ഹോളിയെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഫാൽഗുൻ മാസത്തിലാണ് ഹോളി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഹോളി ഉത്സവം 2 ദിവസം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഹോളിയുടെ ആദ്യ ദിവസമാണ് ഹോളിക ദഹൻ നടത്തുന്നത്. ഹോളിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ധുലേന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഹോളിക ദഹൻ ദിനത്തിൽ, തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ വിജയിച്ചു. പ്രഹ്ലാദന്റെയും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെയും കഥയാണ് ഹോളി ആഘോഷത്തിന് പിന്നിൽ. ഹോളിയുടെ രണ്ടാം ദിവസം ധുലേന്ദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദിവസം ആളുകൾ പരസ്പരം നിറങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു.

മലയാളത്തിൽ ഹോളി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ


  1. ഈ ഹോളി ആഘോഷം കുട്ടികൾക്ക് രസകരവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞതാണ്. ഹോളിക ദഹൻ ദിനത്തിൽ ഹോളി കത്തിക്കാൻ ഉണങ്ങിയ വിറക് ശേഖരിക്കും. ഹോളിക ദഹൻ ദിനത്തിൽ വൈകുന്നേരം ഹോളി കത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഹോളിയെ ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഹോളി ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം നിറങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് പരസ്പരം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹോളി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ


  1. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനവും പുരാതനവുമായ ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹോളി. ഹോളി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഉത്സവമാണ്. ഹോളിയെ നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഫാൽഗുണ മാസത്തിലാണ് ഹോളി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഹോളി ഉത്സവം 2 ദിവസം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഹോളിയുടെ ആദ്യ ദിവസമാണ് ഹോളിക ദഹൻ നടത്തുന്നത്. ഹോളിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് ധുലേന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഹോളിക ദഹൻ ദിനത്തിൽ തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ ജയിച്ചു. പ്രഹ്ലാദന്റെയും ഹിരണ്യകശ്യപിന്റെയും കഥയാണ് ഹോളി ആഘോഷത്തിന് പിന്നിൽ. ഹോളിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമായ ധുലേന്ദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദിവസം ആളുകൾ പരസ്പരം വർണ്ണിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹോളി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ


  1. ഈ ഹോളി ആഘോഷം കുട്ടികൾക്ക് രസകരവും സന്തോഷപ്രദവുമാണ്. ഹോളിക ദഹൻ ദിനത്തിൽ ഹോളി കത്തിക്കാൻ ഉണങ്ങിയ മരം ശേഖരിക്കുന്നു. ഹോളിക ദഹൻ ദിനത്തിൽ വൈകുന്നേരം ഹോളി കത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഹോളിയെ ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഹോളി ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം നിറം പ്രയോഗിച്ച് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ദീപാവലി / ദീപാവലിയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹോളി ഫെസ്റ്റിവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാള ഭാഷയിൽ ഹോളി ഫെസ്റ്റിവൽ ഉപന്യാസം)

ഹോളി ആഘോഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ 10 വരികൾ ഇതായിരുന്നു. ഹോളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള 10 വരികൾ (മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹോളി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ) നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കിടാൻ മറക്കരുത്.


ഹോളി ഫെസ്റ്റിവലിലെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Holi Festival In Malayalam

Tags