ദസറ ഉത്സവത്തിലെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Dussehra Festival In Malayalam

ദസറ ഉത്സവത്തിലെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Dussehra Festival In Malayalam

ദസറ ഉത്സവത്തിലെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Dussehra Festival In Malayalam - 1200 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ 10 വരികൾ (മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിലെ 10 വരികൾ) ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ദസറ ഉത്സവത്തിൽ എഴുതും . സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ 10 പോയിന്റ് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി എഴുതിയതാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വർഷവും നിരവധി ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദസറയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ദസറ ഉത്സവം വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദസറയെ കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് ദസറയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് 10 കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും 10 വരികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അധികം സമയം കളയാതെ ദസറ ഉത്സവവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അറിയട്ടെ. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിലെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ 10 വരികൾ ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ

മലയാളത്തിലെ ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിലെ 10 വരികൾ


  1. ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ആഘോഷമാണ് ദസറ. വിജയദശമി, ആയുഷ് പൂജ എന്നീ പേരുകളിലും ദസറ അറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ദീപാവലിക്ക് 20 ദിവസം മുമ്പാണ് ദസറ ആഘോഷിക്കുന്നത്, ഈ ഉത്സവം സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ വരുന്നു. ദസറ ദിനത്തിൽ ശ്രീരാമൻ രാക്ഷസനായ രാവണനെ വധിച്ചു, ഇക്കാരണത്താൽ എല്ലാ വർഷവും ദസറ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ദസറ ദിനത്തിൽ മഹിഷാസുരൻ എന്ന അസുരനെയും ദുർഗ്ഗാ ദേവി വധിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയമായാണ് ദസറ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ദസറ ദിനത്തിൽ ചിലർ ദിവസം മുഴുവൻ ഉപവസിക്കും. ദസറ ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, പലയിടത്തും രാംലീല പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നത്, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രാവണന്റെ കോലം കത്തിച്ച് തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയം കാണിക്കുന്നു. ദസറ ദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾ രാവണന്റെ കോലം കത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതേ സമയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ രാവണനെ നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തിന്മയെ ജയിക്കുകയും വേണം. രാവണന് 10 തലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മിൽ ഉള്ള 10 ദോഷങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. പാപം, കാമം, കോപം, ആസക്തി, അഹങ്കാരം, സ്വാർത്ഥത, അസൂയ, അഹങ്കാരം, മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മ, അനീതി എന്നിവയാണ് നാം ഉള്ളിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കേണ്ട 10 തിന്മകൾ.

ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിലെ 10 വരികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ


  1. ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ആഘോഷമാണ് ദസറ. വിജയദശമി, ആയുഷ് പൂജ എന്നീ പേരുകളിലും ദസറ അറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ദീപാവലിക്ക് 20 ദിവസം മുമ്പാണ് ദസറ ആഘോഷിക്കുന്നത്, ഈ ഉത്സവം സെപ്റ്റംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ വരുന്നു. ദസറ ദിനത്തിൽ ശ്രീരാമൻ രാക്ഷസനായ രാവണനെ വധിച്ചു, ഇക്കാരണത്താൽ എല്ലാ വർഷവും ദസറ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ദസറ ദിനത്തിൽ ദുർഗ്ഗാദേവി മഹിഷാസുരൻ എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയമായാണ് ദസറ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ദസറ ദിനത്തിൽ ചിലർ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ദസറ ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, പലയിടത്തും രാംലീല പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, മറ്റിടങ്ങളിൽ രാവണന്റെ പ്രതിമ തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയത്താൽ കത്തിക്കുന്നു. ദസറ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ രാവണന്റെ കോലം കത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതേ സമയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ രാവണനെ നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തിന്മയെ ജയിക്കുകയും വേണം. രാവണന് 10 തലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ 10 തിന്മകളെ കാണിക്കുന്നു. പാപം, പ്രവൃത്തികൾ, കോപം, ആസക്തി, അഹങ്കാരം, സ്വാർത്ഥത, അസൂയ, അഹങ്കാരം, മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മ, അനീതി എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കേണ്ട 10 തിന്മകൾ.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ദീപാവലി / ദീപാവലി സംബന്ധമായ 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ദസറ ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ദസറ ലേഖനം)

ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ 10 വരികൾ ഇതായിരുന്നു. ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിലെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇത് പങ്കിടുക.


ദസറ ഉത്സവത്തിലെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Dussehra Festival In Malayalam

Tags