ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Child Labor In Malayalam

ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Child Labor In Malayalam

ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Child Labor In Malayalam - 2600 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ ബാലവേലയെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും 10 വരികൾ എഴുതും ( മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ബാലവേലയെക്കുറിച്ച് 10 വരികൾ ). സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ 10 പോയിന്റുകൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എഴുതിയതാണ്. ബാലവേല വളരെ സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമാണ്. അതിൽ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ബാലവേല നിർത്തുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ബാലവേലയെക്കുറിച്ച് 10 വരികൾ എഴുതാൻ പോകുന്നു. ബാലവേല എന്താണ്, കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും എന്താണ് ദോഷം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ലേഖനം കഴിയുന്നത്ര ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ 5 വരികൾ ബാലവേലയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ 10 വരികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ

മലയാളത്തിലെ ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ


  1. ഒരു കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ നിർബന്ധിതമോ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനോ വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാകുമ്പോൾ ബാലവേല എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എപ്പോൾ 14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുവോ, ഈ ജോലി ബാലവേലയുടെ വിഭാഗത്തിൽ വരും. ബാലവേല മൂലം കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നില്ല, മറ്റ് കുട്ടികളെപ്പോലെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ബാലവേല മൂലം കുട്ടികളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കുറയുകയും അതുമൂലം കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതേ കുട്ടികൾ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും നല്ലതല്ല. നാൾക്കുനാൾ വർധിച്ചുവരുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടും ബാലവേല തഴച്ചുവളരുകയാണ്. ബാലവേല വർധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ദാരിദ്ര്യമാണ്. ദാരിദ്ര്യം കാരണം കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ബാലവേല കാരണം, കുട്ടികളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്, എന്നാൽ അതേ സമയം അത് അവരുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നു. ബാലവേല ഇന്ന് ഒരു കച്ചവടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ചിലർ അനാഥരായ കുട്ടികളെ പിടികൂടി വിറ്റ് അവരെ പണിയെടുക്കുകയോ ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ബാലവേലയ്‌ക്ക് പിന്നിലെ മറ്റൊരു വലിയ കാരണം, നിർബന്ധം കാരണം കുട്ടികൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു, അതുമൂലം ചിലർ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി കുറഞ്ഞ പണത്തിന് കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് നിയമിക്കുന്നു. ബാലവേല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ശാപമാണ്, അത് വേരിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിനായി നാമെല്ലാവരും ഒരുമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എവിടെയോ ആളുകൾ അനാഥരായ കുട്ടികളെ പിടികൂടി വിൽക്കുകയോ അവരെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ബാലവേലയ്‌ക്ക് പിന്നിലെ മറ്റൊരു വലിയ കാരണം, നിർബന്ധം കാരണം കുട്ടികൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു, അതുമൂലം ചിലർ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി കുറഞ്ഞ പണത്തിന് കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് നിയമിക്കുന്നു. ബാലവേല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ശാപമാണ്, അത് വേരിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിനായി നാമെല്ലാവരും ഒരുമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എവിടെയോ ആളുകൾ അനാഥരായ കുട്ടികളെ പിടികൂടി വിൽക്കുകയോ അവരെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ബാലവേലയ്‌ക്ക് പിന്നിലെ മറ്റൊരു വലിയ കാരണം, നിർബന്ധം കാരണം കുട്ടികൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു, അതുമൂലം ചിലർ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി കുറഞ്ഞ പണത്തിന് കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് നിയമിക്കുന്നു. ബാലവേല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ശാപമാണ്, അത് വേരിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിനായി നാമെല്ലാവരും ഒരുമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മലയാളത്തിലെ ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ


  1. ബാലവേല ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാർ നിരവധി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഇന്നും ആ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ തിരക്കിലാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ സംഭവിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ അവനെ അവഗണിക്കുന്നു. ബാലവേല എന്ന ശാപം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തണം. ബാലവേല എന്നത് ഗൗരവമേറിയതും ആശങ്കാജനകവുമായ കാര്യമാണ്, അത് കുറയ്ക്കാൻ, കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം, ആ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് അയയ്ക്കരുത്, മറ്റ് കുട്ടികളെപ്പോലെ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ബാലവേല എന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ആശങ്കയാണ്, അതുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടം ആ നിർബന്ധിത കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ സമൂഹവും മുഴുവൻ രാജ്യവും വഹിക്കണം.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ


  1. 14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ജോലിക്കെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം പ്രയോജനത്തിനായി ഒരു കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാകുമ്പോൾ ബാലവേല എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ ജോലി ബാലവേലയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ബാലവേല മൂലം കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നില്ല, ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെപ്പോലെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. ബാലവേല മൂലം കുട്ടികളിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മയും അതുമൂലം കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചാൽ അതേ കുട്ടികൾ തെറ്റായ വഴിയിൽ പോകുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും നല്ലതല്ല. നമ്മുടെ സമൂഹം ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതിന് ശേഷവും ബാലവേല തഴച്ചുവളരുകയാണ്, അത് അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാലവേല വർധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ദാരിദ്ര്യമാണ്, കാരണം ദാരിദ്ര്യം കാരണം കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ബാലവേല മൂലം കുട്ടികളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കുറയുന്നു, എന്നാൽ അതേ സമയം അത് അവരുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ബാലവേല ഇന്ന് ഒരു കച്ചവടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ചിലർ അനാഥരായ കുട്ടികളെ പിടികൂടി പണം മാറ്റി വിൽക്കുന്നു. ബാലവേലയ്ക്ക് പിന്നിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം, കുട്ടികൾ നിർബന്ധിതമായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ കുട്ടികളെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ബാലവേല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ശാപമാണ്, അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ടതും അതിന് നാമെല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ കുട്ടികളെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ബാലവേല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ശാപമാണ്, അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ടതും അതിന് നാമെല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ കുട്ടികളെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ബാലവേല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ശാപമാണ്, അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ടതും അതിന് നാമെല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതുമാണ്.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ


  1. ബാലവേല ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നിരവധി നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ നിയമങ്ങൾ ഇന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് എല്ലാവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ തിരക്കിലാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ സംഭവിച്ചിട്ടും നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു. ബാലവേല പോലെയുള്ള ശാപം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. ബാലവേല എന്നത് ഗൗരവമേറിയതും ആശങ്കാജനകവുമായ കാര്യമാണ്, അത് കുറയ്ക്കാൻ, കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം, ആ മാതാപിതാക്കൾ പോലും കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതില്ല, മറ്റ് കുട്ടികളെപ്പോലെ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ബാലവേല എന്നത് എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെയും ആശങ്കയാണ്, അതിന്റെ നഷ്ടം ആ നിർബന്ധിത കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ സമൂഹവും മുഴുവൻ രാജ്യവും വഹിക്കണം.

ഇതും വായിക്കുക:- ബാലവേല/വേതനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ബാലവേല ഉപന്യാസം)

ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ 10 വരികൾ ഇതായിരുന്നു. ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുകയും ബാലവേലയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരേയും ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുക.


ബാലവേലയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Child Labor In Malayalam

Tags