ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Teachers Day In Kannada

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Teachers Day In Kannada

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Teachers Day In Kannada - 3100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಪ್ರಬಂಧ) . ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಗುರುವು ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ...ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈವಾಡವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರುವು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಶಿಷ್ಯ ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈತನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ, ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆ ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ.

ಗುರು ಪದದ ಅರ್ಥ

"ಗು" ಪದದ ಅರ್ಥ ಕತ್ತಲೆ (ಅಜ್ಞಾನ), ಮತ್ತು "ರು" ಎಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನು ಗುರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ - “ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಫಲವಿಲ್ಲದ ಗುರು, ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲದ ಗುರು. ಗುರು ಬಿನ್ ಲಖಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ, ಗುರು ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂದರೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ)

ಗುರುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಬೀರದಾಸರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - ಓ ಲೌಕಿಕ ಜೀವಿಗಳೇ, ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಮಾಯೆಯ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು? ಆದುದರಿಂದ, ಗುರುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಗುರು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಸಂತ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದಾಸರು ರಾಮಚರಿತ್ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. “ಗುರು ಬಿನ್ ಭವಾನಿಧಿ ತಾರಿಹಿ ಬಿರಂಚಿ ಶಂಕರನಂತವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ”

ಅರ್ಥ

ಒಬ್ಬನು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶನಂತಿದ್ದರೂ, ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ. ಅಂದಿನಿಂದ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದೆ. ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಗೀತೆ, ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಹಾನ್ ಸಂತರು ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಬೀರದಾಸ್ ಜಿ ಅಥವಾ ತುಳಸೀದಾಸ್ ಜಿ ಅಥವಾ ಸೂರದಾಸ್ ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ... ಇದರಿಂದ ಅವನ ಜೀವನವು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರು ಪದದ ಮೂಲ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಗುರು" ಪದ. ಗುರು ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಅಥವಾ ಯು ಕಹೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕನು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ, ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಸಮಾಜ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವವರು ಶಿಕ್ಷಕರೇ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ವೈದ್ಯರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ತಯಾರಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ಪಾಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1962 ರಿಂದ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುಣಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶಿಕ್ಷಕ ಅತ್ಯಂತ ಸದ್ಗುಣಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ ಕಥೆ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ... ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಡಾ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ.ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಅನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ

ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 1. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 2. ಶಿಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 3. ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ವೈದ್ಯರು, ಪೈಲಟ್, ವಕೀಲರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬರಹಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಭವಿಷ್ಯವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. 4. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ - ಇದು ಗಾದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..!!

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದೇಶಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಚೀನಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜರ್ಮನಿ ಗ್ರೀಸ್ ಯುಕೆ ಯುಎಸ್ಎ ಇರಾನ್

ಈ ಹತ್ತು ದೇಶಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಅನ್ನು "ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ" ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಟರಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಹನ್ನೊಂದು ದೇಶಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ದೇಶ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವ ದೇಶದವರಾದರೂ ಗುರುವೇ ಗುರು ಎಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯವು ಹೀಗಿದೆ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ಬಿಷ್ಣು: ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ: ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರ್ವೇ ನಮಃ" ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗುರು, ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾದೇವ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಗುರುವಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ದೇವರು ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ, ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಪ್ರಬಂಧ, ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Teachers Day In Kannada

Tags