ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Library In Kannada

ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Library In Kannada

ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Library In Kannada - 3700 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಹೆಚ್ಚಳವಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವೇ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ

ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಗಣಿತ, ಇತಿಹಾಸ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಹಿಂದಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕವನ, ಕಥೆ, ಕವನ, ಹಾಡುಗಳು, ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೇಖಕರು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವವರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಪದಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವಿಷಯಗಳ ಆಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿ

 1. ಶಾಲೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಪಾಠಶಾಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು, ಏಕಾಂತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಮನದಿಂದ ಓದಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

 1. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅನೇಕ ಲೇಖಕರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯವು ಅನೇಕ ಲೇಖಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

 1. ಕಾರ್ಖಾನೆ

ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಓದು ಬರಹದ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

 1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು, ರಾಮಲೀಲಾ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಮಹಾಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳು, ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಭಾಗಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾಗವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಭಾಗಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

 1. ಮೊದಲ ಭಾಗ

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಪಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಡೈನರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀಲಗಳು, ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪೆನ್ನು, ಬರೆಯಲು ಪ್ರತಿ, ಪುಟವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

 1. ಪುಸ್ತಕ ಸಂಚಿಕೆ ವಿಭಾಗ

ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕನಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಪಟ್ಟಿ, ಅವರು ನೀಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಓದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇದೆ. ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಯ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ದಿನವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ನಕಲು ಮತ್ತು ಪೆನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಸಮಯ, ದಿನಾಂಕ, ದಿನ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

 1. ಓದುವ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ವಿಭಾಗ

ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಮಾಸಿಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು (ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು) ನೀವು ಓದಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚಿಗಳಿವೆ. ನೀವು ನಕಲಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಗಮನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು.

 1. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಅವಳು ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆಯಾಗಲೀ, ಗದ್ದಲವಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 1. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾದರೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತನ್ನ/ಅವಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗುವಾಗ, ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ

 1. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

 1. ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ವಕೀಲರು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಜನರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಓದಲು ಅಥವಾ ಬರೆಯಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಓದುವಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬರೆದ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯಾರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಭಾವ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಬರೆದರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಕೈ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹ ವಿರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೈಬರಹದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಡ ವರ್ಗದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಜ್ಞಾನದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೆಲವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ತಮಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳತನ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುವ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಾರದು. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ನಿಯಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಚಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಏಕಾಂತ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

 • ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ಹಿಂದಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಲೈಬ್ರರಿ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Library In Kannada

Tags
ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ