ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On If I Were A Education Minister In Kannada

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On If I Were A Education Minister In Kannada

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On If I Were A Education Minister In Kannada - 3200 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು, ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಬಂಧ) . ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗುವ ಮೊದಲು, ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಮ್‌ವರ್ಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಲು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದರ ಹೊರೆಯನ್ನೂ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ಯಾರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಲು ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಯುವಕರು, ಯುವಕರು ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದಲೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು.

ಬೋಧನಾ ನಿಷೇಧ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಠ ಮಾಡದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಟ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು, ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಓದಿದರೆ ಸಾಲದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡದೆ ಬದುಕಲು ಬಹುಮುಖಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ ಶಿಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಲು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸಮತೋಲಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಸಮತೋಲಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಥವಾ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದಲು ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಓದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಬಳಿ ಓದಲು ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಮರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಾರೆ.

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಧುನಿಕ ತರಬೇತಿ

ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

ನಿಷೇಧ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಲು ಪಯಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಲು ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಲು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಲು ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯನಾಗಬೇಕು.

ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು, ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಮೇಲಿದೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕೆಂದು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವನು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On If I Were A Education Minister In Kannada

Tags