ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Corruption In Kannada

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Corruption In Kannada

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Corruption In Kannada - 3300 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ಕಳಂಕವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದು ಕಳಂಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಬಂಧ)

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟ + ನಡವಳಿಕೆ = ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಂದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಎಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಡವಳಿಕೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು - ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಒಂದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅಪರಾಧವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಸಂಭವಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಮೌನವಾಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಆ ಅಪರಾಧದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನಿಗಿಂತ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಹೊತ್ತವನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಿ. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಪೋಲೀಸರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದರೇನು?

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ದುರಾಶೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹರಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.

  • ಲಂಚ. ಚುನಾವಣಾ ವಂಚನೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಒಲವು. ಸುಲಿಗೆ. ಬಲವಂತದ ದೇಣಿಗೆ. ಬಲವಂತದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ. ವಿವೇಚನೆಯ ದುರುಪಯೋಗ. ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ. ಸರಕಾರಿ ಯಂತ್ರದ ದುರ್ಬಳಕೆ. ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವುದು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವುದು, ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ, ಸುಳ್ಳು ಮೊಕದ್ದಮೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಳಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹರಡದ ಜೀವನ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. 2ಜಿ ಹಗರಣ 1 ಲಕ್ಷದ 76 ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಗರಣದ ಕಪ್ಪು ಹಣ 1 ಲಕ್ಷದ 2300 ಕೋಟಿ ಏನನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಪ್ಪು ನ್ಯಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಲಂಚ ಪಡೆದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾರಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಮಾನವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ದೇಶದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಬಡವರು ಬಡವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

  • ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಪ್ಪುಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ಜಾತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಭಿಮಾನದ ನಡುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಮ್ರತೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಕ್ರಮಗಳು

  • ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ದೇಶ ಲೋಕಪಾಲ ಅಗತ್ಯ. ದೇಶವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು. ದೇಶದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು, ಲೋಕಪಾಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ರಾಜಕೀಯ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಿರುಕುಳ/ಅವಮಾನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಗಳ ದುರುಪಯೋಗ, ರಾಜಕೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ನಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಈ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಂಡವಾಳದ ಪಾತ್ರವೂ ಇದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ರಾಜಕೀಯ-ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಚೌಕಾಶಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಘಟನೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಗುಪ್ತಚರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗುಮಾಸ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1 ನೇ ತರಗತಿ

ಮೊದಲ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಡೆದ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು, ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಿಧಿಗಳು, ತೆರಿಗೆ-ವಂಚನೆ ನೆರವು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಬಳಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ, ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಮೊದಲ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಎರಡನೇ ಹಂತದ

ಎರಡನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ನಿಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ, ಮತದಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು, ಮತ ಪಡೆಯಲು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ, ಸಂಸತ್ತು-ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪುರಸಭೆಯ ಸಮಾಜ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ. ಮತ್ತು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮತಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡವರ ಮತಗಳನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಂಧೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಡವ-ಶ್ರೀಮಂತ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಬಲಿಪಶುವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಲಂಚ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ದೊಡ್ಡ ಆಯಾಮವಾಗಿದೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ದೇಶವನ್ನು ಬಡವ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗೆ ಹಲವು ಘೋಷಣೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಎದ್ದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ನೀಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಲಂಚದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಾರದು.

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಲು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭ್ರಷ್ಟರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ/ಲಂಚ ಪಡೆಯುವುದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು

ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಭ್ರಷ್ಟ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನ: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನ' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2003 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಘೋಷಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೇರುವುದು ಒಂದು ಮಂಗಳಕರ ಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :- ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಬಂಧ)

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Corruption In Kannada

Tags