ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Books In Kannada

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Books In Kannada

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Books In Kannada - 2400 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) . ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಬಂಧ

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ. ಪುಸ್ತಕವು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆಧಾರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನರಂಜನೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜನರನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನರಂಜನೆಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜನರನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನರಂಜನೆಯ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜನರನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ.

ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಧಗಳು

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕವಿತೆಗಳು, ಕಥೆಗಳು, ಪಠ್ಯಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಮಿಕ್ಸ್, ಕಾಮಿಕ್ ಜೋಕ್‌ಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ

ಅನೇಕ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸೀದಾಸ್, ಪ್ರೇಮಚಂದ್, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ, ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿವೆ. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣಾಲಯದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೋಜಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು. ಈಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೆಲವೇ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಜನರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಓದಬಹುದು. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದ ತಿರುವಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಒಂಟಿತನದ ಒಡನಾಡಿ

ಮನುಷ್ಯ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂಟಿತನವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೇನೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇತಿಹಾಸ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ, ನಾಗರಿಕಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗಲು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಅಡಿಪಾಯ.

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಪಾತ್ರ

ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬರಹಗಾರರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪುಸ್ತಕ ಯುಗ

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ Google ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಇಂದು ಕೆಲವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಓದುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು.

ತೀರ್ಮಾನ

ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಹೊಸ ಯುಗದವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಜೀವನವೂ ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ (ಹಿಂದಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Books In Kannada

Tags