ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On My Father In Kannada

ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On My Father In Kannada

ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On My Father In Kannada - 1800 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ನನ್ನ ತಂದೆಯ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ) ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ತಂದೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗದರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆ ಬೈಯುವುದು ಅವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ. ಇಂದು ನಾವು ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು

ಪರಿವಿಡಿ

  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 1 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ – ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 2 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ – ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ 1 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸಿ – ಸೆಟ್ 2

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು - ಸೆಟ್ 1


  1. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬಾರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತು, ಅವರು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿರಲು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಗಿಂತ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು - ಸೆಟ್ 2


  1. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ, ಅವರು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಉಜ್ವಲವಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ವಭಾವವು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಓದಲು ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಕಥೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ರಜೆಯ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ,

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು - ಸೆಟ್ 1


  1. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಶಿಸ್ತಿನೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನಮಗೂ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು - ಸೆಟ್ 2


  1. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ತಂದೆಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಬೆಳಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ವಭಾವವು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಓದಲು ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಕಥೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ 10 ಸಾಲುಗಳು. ನೀವು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On My Father In Kannada

Tags